Jakob och Petrusbreven

Jakob och Petrusbreven

                                           
  Jakobs brev    

Allt gott från himlaljusens Fader vi får
fast oförändrat för evigt detta står

Det är utan mening vara ordets hörare
om man inte samtidigt blir dess görare
Som det på  profeten Elias tid var
rättfärdiga också nu på bön får svar 

Hälsning
Från Jakob, Guds och Jesu tjänare en hälsning
till de tolv stammar som lever i förskingring

Tro och prövning

Mina bröder när ni utsätts för all slags prövning lyckliga var
Om ni klarat provet det uthållighet i tron er givit har
Uthålligheten måste i fullkomliga gärningar utlopp få
så att ni blir fullkomliga och hela och utan brist kan här stå
Om någon av er i vishet brister, då ska han till Gud be
som utan förbehåll och hårda ord vill er detta ge
Men när ni då ber ska ni tro att ni kommer att få också
annars är ni som en våg som av vinden drivs hur ska det då gå
En sådan människa, tvehågsen och  vacklande i allt hon gör
hon ska ej vänta att inför Gud för sina böner få gehör

En ringa broder ska vara stolt över att upphöjd blivit ha
en rik stolt över ringhet, då han som gräset försvinna ska
Solen går upp med hetta, sveder gräset, blommorna faller av,
skönheten förgår
så ska också den rike vissna bort, när han mitt i sin strävan
och verksamhet står

Salig är den som då han prövas povet består och håller ut
han ska då han kämpat ut, eviga livets segerkrans få till slut
Ingen som blir prövad kan säga att det var av Gud han frestad var
Gud kan inte frestas av det onda och själv han ingen frestat har
Om någon frestas, lockas och snärjs, så är det alltid av eget begär
när begäret blivit havande föder det synd och sedan död när synden fullväxt är

Mina kära bröder låt inte bedra er
allt det goda himlaljusens fader ger
från honom vår fader i det höga vi det goda får
där ovan där ingen växling av ljus och mörker pågår

Genom sanningens ord blev vi efter hans beslut födda, till liv förda
för att vi från det han skapat skulle bli första skörden han fått skörda 

 Ordets hörare och ordets görare
Varje människa ska vara snar till att höra
sen till vrede och till att ut sin mening föra
tänk på att en människas vrede åstadkommer inför Gud inget rättfärdigt
lägg därför bort det orena, det onda, ta vara på ordet ödmjukt, värdigt
                        
Ordet är nedlagt i er
och er evig räddning ger

Bli ordets görare
ej bara hörare
annars ni helt miste tar
och inget ni fattat har

Den som ordet hör
men ej efter det gör
liknar en människa som sig själv i spegeln ser
och inget minns när han från spegeln sig beger

Men den som en gång in i den fullkomliga lagen, frihetens lag fått se
och sedan håller sig till vad han har hört har vunnit till salighet entré

Den som menar sig vara from men ej tyglar sin tunga sig bedrar
Den fromheten alls inget värde har inför Gud vår himmelske far

Däremot att för faderlösa och änkor ansvara
är att ren, fläckfri och obesmittad inför Gud vara

      (Jakobs brev kap 1)
 

 Petrus första brev      

 I hoppet fasta stå 
 få andra att förstå
 vem Kristus är
 och vad han lär

Tänk på att leva rätt
på alla tänkbara sätt
Ni är kallade från mörker till ljus
och är levande stenar i Guds hus
          
Ondskans angrepp kan ni klara
genom att vaksamma vara

Hälsning

Från Petrus Jesu Kristi sändebud
till er främlingar utvalda av Gud

Ni skingrade i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien är
utvalda enligt Guds vår faders plan och delaktiga av den helgelse Anden beskär

Bestämda till lydnad, rening i Jesu blod ni fått 
nåd och frid önskar jag er alla i rikaste mått
                        
Ett levande hopp

Välsignad vår Herre Jesu Kristi Gud och far
i stor barmhärtighet han på nytt fött oss har

Ett levande hopp genom Jesu uppståndelse från det döda han gett
ett arv som ej kan förstöras, fläckas, vissna är i himlen er berett

Ty Guds makt genom tron fram till frälsning beskyddar er
en frälsning uppenbarad i sista tiden så ni den ser


Därför kan ni då, när prövning av skilda slag ni får utstå,
fyllda av stort jubel och tillförsikt framåt på er väg gå
för att det som är äkta i er tro ska när Jesus uppenbaras ge pris, härlighet, ära
detta är långt dyrbarare än alla skatter av förgängligt guld, ska ni er lära
                     
Ni älskar honom fast ni ej sett honom ännu ni tror fast ni ännu ej honom ser
jubla i himmelsk glädje, ni står nära målet, själens räddning som han genom tro ger
                     
Det var denna räddning som profeterna ville nå
när de profeterade om den nåd ni skulle få
De ville utröna vilken tid  Kristi ande i dem syftade på
när den förutsade alla de lidanden Messias måste utstå

De ville också om den härlighet, som skulle följa, något veta och se 
det blev klart för dem att det var till er de budskapet om honom skulle ge

Detta har kungjorts för er av profeterna, genom den helige Ande som från himlen är sänd
med evangeliet denna verklighet som änglar  längtat efter, att den skulle för dem bli känd

Ett heligt liv 

Håll er alla därför ständigt vakna och var till uppbrott alltid beredda
Sätt ert hopp till Jesus Kristus och den nåd med vilken ni blivit försedda.

Ni är lydnadens barn, låt ej de begär styra er som behärskade er när ni okunniga var
Lev ett alltigenom heligt och rättfärdigt liv, han är ju helig och rättfärdig som kallat er har

                             
 "Ni ska vara heliga, ty jag är helig" så det ju skrivet står
 ni säger Fader när ni i bön till honom, som dömer, går
 lev därför i gudsfruktan under den tid ni vistas här 
 alla döms ju efter sina gärningar, detta er lär

Ni vet alla att det inte var med silver eller guld, dessa förgängliga ting 
som ni friköptes från de liv, som ni såväl som era fäder levde utan mening 
nej från blodet av ett lamm utan fel och fläck, från Kristi dyra blod det var, 
Han var utsedd före världens skapelse, men först nu vid tidens slut han framträtt har

Genom honom tror ni på Gud,  som uppväckt honom från det döda
han har förhärligat honom, därför kan ni i tro låta hoppet flöda

Ni har renat era själar genom att ni  sanningen lyder 
och kan nu visa vad uppriktig kärlek till  bröder betyder

Älska varandra av hela hjärtat, då ni nu födda på nytt är
ej en förgänglig utan en oförgänglig sådd fram till nya födelsen er bär

En levande sådd som består
Gudsordet som aldrig förgår
Människan är som gräset hennes härliget som blommorna som växer där
Gräset vissnar och blommorna faller ju av men Herrens ord för evigt är 
Det är detta ord jag ger
som har förkunnats för er
(1 Petrus brev 1)


Petrus andra brev

För att Guds eviga rike nå
ska Ni fasta i hoppet stå
Vik inte av från rätta vägen
sätt inte lit till mänsklig sägen

Guds löften och hans ord evigt kvarstår  
 trohet gör att vi härligheten når 

Hälsning

Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel nåd och frid till er i rikaste mått
ni som genom rättfärdigheten hos vår Gud och frälsare Jesus Kristus samma tro som vi fått

Maning till ett kristet liv

Genom kunskapen om Gud och Jesus, vår Herre, önskar jag att ni nåd och frid ska få
ty allt som leder till liv och gudsfruktan har han i sin makt gett oss möjlighet att nå

Han i sin härlighet och kraft er kallat har och sina stora och dyrbara löften er gett
för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av den gudomliga natur han förberett

Ni nu ju undan det fördärvet kommit har
som begäret med sig in i världen drar
Sök därför med all iver att foga styrka till er tro,
till styrkan kunskap, i er kunskap ska självbehärskning bo
Lägg till självbehärskning uthållighet, till uthålligheten ska ni Gudsfruktan foga
lägg till gudsfruktan broderlig omtanke och var dessutom med kärleken noga

Ty om allt detta får finnas hos er
och får växa, kunskap detta er ger
Om vår Herre Jesus kunskap, som inte är overksam utan frukt bär men den som saknar detta ingenting ser, närsynt är
har redan glömt vad som har skett
att Gud rening från synden gett
                                       
För att befästa er ställning som kallade och utvalda ska ni allt, vad ni kan, göra
då det kommer till vår Herre och Frälsares Jesu Kristi eviga rike er föra
Därför har jag ständig påminnelse om detta er gett
då jag min plikt och uppgift att hålla er vakna insett 
så länge jag bor i min kropps tält, som jag snart måste lämna,
detta sker
även om jag vet att ni känner till och är befästa i den sanning som är er
Herren Jesus Kristus har gjort klart för mig att den tid jag har kvar här hos er är inte lång
men jag ska göra mitt bästa för att ni ska minnas dessa ting även efter min bortgång

Förkunnelsen om Kristi ankomst

Det inga skickligt hopsnickrade sagor var
vad jag sagt i förkunnelsen sin grund har
Jag har hans majestät sett och tagit den i akt
kan därför förkunna Kristi ankomst och hans makt
Med egna ögon jag honom och hans majestät sett
och den ära och härlighet Gud hans far honom gett
Från denna majestätiska härlighet i höjden en röst hördes
"denne är min älskade son, av mig utvald" budskapet som ut fördes
Jag själv med honom på härlighetens berg, då detta skedde var
därför kan vi nu än mer vår tillit till profetorden ha kvar
Dessa bör ni låta lysa som en lampa i ett mörkt rum hos er
tills dess dagen gryr och morgonstjärnan i era hjärtan ljus ger
Framförallt ska ni tänka på att en profetia kan ingen av er på egen hand tyda och förstå 
då ej mänsklig vilja talat, utan genom helig Ande har människor talat ord som från Gud utgå
 (2 Petr 1)

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv