Psaltaren Kap 1-50

 

Välkommen

          PSALTAREN
               
Tankar om allt mellan himmel och jord
formade till sånger och böneord.

Klagosånger, rop om hjälp mot fienders attack
jubelsånger, glädje, halleluja och tack 

Nedskrivna i forna dar ger oss i nutid
sinnesro, tröst, glädje och frid
   
                                                                                                 
                          
Lyckan hos Gud

Lycklig är den som inte vandrar i de gudlösas spår,
som ej sitter bland hädare eller syndares väg går
utan har sin lust i Herrens lag, 
läser den natt såväl som dag 

Han är som ett träd som vatten av källa får
som riklig frukt bär och ständigt grönt står 

Herren sin nåd den rättfärdige bereder
medan den gudlöses väg ingenstans leder
        (Psalm 1) 

                                               
     
Folkens uppror

Varför är folken i uppror?
Runt om bara missnöjet gror
Jordens kungar och furstar ut i fält går
mot Herren och hans smorde samfällt står
"Vi deras band nu knäcker
och bojorna vi bräcker
Han som tronar i himlen ler
Herren med löje på dem ser


      (Psalm 2)


        
Utsatthet

Min Situation är svår
så många mot mig står

Du Herre är mitt skydd och mitt stöd
när jag är i den djupaste nöd

Min hjälp kommer från Dig
grip in och rädda mig
       (Psalm 3)


        Svara mig

Gud svara mig, jag ropar högt skaffa mig rätt 
är trängd från alla håll min väg är inte lätt

När jag av omgivning är trängd 
öppnar Du vägen som är stängd 

Du ger mig stor glädje, frid och ro 
låter mig i trygghet hos dig bo 
        (Psalm 4)


            Lyssna  

Herre, lyssna på mig
när jag ropar på Dig

Herre, Din godhet är oändligt stor
jag får gå in i huset där Du bor

Herre, du hatar mördare och bedragare
men jämnar vägen för mig, bli min ledsagare
 
Herre låt mina fienders planer komma på fall 
den som är rättfärdig ger Du din välsignelse all
       ( Psalm 5)


Förbarma Dig

Herre min Gud förbarma Dig

Jag är så kraftlös bota mig

Herre rädda mitt liv, min bön hör
Ingen lovsjunger Dig när han dör

Av mitt suckande är jag matt
Min bädd dränks av tårar var natt

Låt mina fiender fly i skräck
så de helt försvinner och är väck
          (Psalm 6)

                                                           
 Befria mig 

Jag flyr till Dig
 befria mig
 om jag gjort fel
 tar jag min del

 Vakna Gud slå fienden ner 
 Du som rättvisa domar ger 
      (Psalm 7) 

Skaparens storhet 

Herre Ditt namn är stort 
Du jord och himmel gjort 
Jag vill besjunga Din himmelska prakt 
Du som över jord och himmel har makt 

Förundrad Din storhet i skapelsen ser 
vad är då en människa, som Du allt ger 
 
Du på henne ständigt tänker 

ära och härlighet skänker 
   (Psalm 8)  


 

      Tacksamhet 

Jag lovsjunger över nåden jag fått smaka  
 mina fiender har fått vika tillbaka
 
Jag förtryckts av fiendehop
 men de föll i egen grävd grop

 De har vacklat gått under för Din blick
 medan jag över Dina under jubla fick
         (Psalm 9)
 

Varför

Varför Herre svarar Du på min nöd med tystnad 
när den gudlöse prisar sin egen lystnad 
och tänker det finns ingen Gud 
så jag behöver inte hans bud 

Tänker inget kan få mig att falla 
 våld och svek fyller dagarna alla 

Varför får gudlösa visa Dig förakt 
Krossa de ondas och gudlöses makt 
                                     
Hör nu vad de betryckta av dig begära 
Du som är kuvade, faderlösa nära
         (Psalm 10) 

                                                          
      Guds Rättfärdighet 

Gudlösa, överdådiga 

hotar skjuta rättrådiga

Till Herren tar jag min tillflykt
när man uppmanar mig till flykt            
                                                            
Herrens blickar prövar och hans ögon ser, 

den rättrådige han aldrig överger 
       (Psalm 11)           Uppgivenhet

Psalmisten hoppet förlorat har
inga trofasta människor kvar 
falska hjärtan tungor hala                   
kvar finns oärliga, fala 

Må Herren tysta den mun som talar stora ord 
inte erkänner Herren över himmel och jord 
Herre skydda, min bön besvara 
från alla gudlösa bevara
              (Psalm 12)


            Bön om hjälp 

Hur länge ska Du glömma mig
hur länge ska Du dölja Dig
                                                           
Hur länge ska tankar av detta slag
ängsla mitt hjärta dag efter dag
                                                        
Hur länge ska min fiende triumfera 
Se mig, svara mig, Herre min Gud agera

Jag litar på Dig 
Du är god mot mig
                                                           
Jag vill lovsjunga till Din ära
jubel över Din hjälp frambära
            (Psalm 13)

             Orättfärdighet 

Finns ingen Gud dårarna tänker 

de fördärvar, skändar och kränker 
 
Herren blickar från himlen ner 
på människosläktet han ser 

Finns någon som klok är
någon som av Gud lär 

Fördärvade är de alla, 
de aldrig Heren åkalla
är inte Gud värdiga, 
som bor hos rättfärdiga

Ondas anslag mot den svage ska till intet göras
den svage ska istället under Guds beskydd föras

Från Sion Herren sitt folks öde vänder  

till glädje, jubel för Jakob, det länder                 
    (Psalm 14)


                Herrens gäst

Vem får gästa Ditt tält och på Ditt heliga berg bo
Den som är sann i tal, tanke och i Dig har sin tro 
           
Den som inte går med förtal och ingen skadar vållar sin nästa 

Den som inte smädar sin granne utan vänder allt till det bästa

Den som håller sin ed, fast det dyrt honom står  
Den som inte kan mutas alltid trygg här går 
     (Psalm 15

                                               
 Bön om beskydd

Gud skydda mig
jag flyr till Dig

Herre, Du mitt högsta goda är
usla, de som ses heliga här

jag vill dem inte ens se
andra gudar åtrår de

Jag ej deras namn i min mun tar 
Herren är min andel, mitt svar
en ljuvlig lott, mig tillfallit har
min arvedel, hos Dig, i förvar

Herren alltid är mig så nära
därför gläds jag, ger honom ära

i trygghet vilar min kropp
inför döden har jag hopp

Din trogne får inte graven se 
Du vägen till livet vill ge
Glädjens fullhet finns hos Dig

ständig ljuvlighet för mig
       (Psalm 16)


 Rättvisans sak

Rättvisans sak Herre hör
mitt rop till Dig, jag framför
Dina ögon ser, vad som är sant
mitt hjärta du prövar likadant

Du rannsakar mig, men ej brott du finner 
ej ont ord över mina läppar rinner
trots vad fiender mot mig gör
är jag för din sak aktör

Gud jag ropar och  svar jag får
utan att snubbla, Din väg jag går
visa Din trofasthet, den underbara

med Din starka hand skydda och bevara 

Göm mig i Din skugga
när man mot mig hugga
skydda mig med Dina vingar
när de gudlösa omringar

I sin mun tar de stora ord
är ute för att slå mig till jord
som lejon, redo att riva
sin ondska ständigt bedriva 

Rädda så livet mitt
grip in med svärdet ditt
Dina skyddslingar får, vad de behöver 

Du mättar så att det blir till deras barn över 
    (Psalm 17)                                              


       Räddad undan fiender

Herre Du min styrka, jag har dig kär 
Du min klippa, min borg, Du är mig när 
Min Gud, mitt berg, min tillflykt är
min sköld som mig i styrka klär

Till min Herre ropade jag
 blev räddad från oväns anslag
 Dödens bränningar omringade
 förödelsens stormflod klingade

 Dödsrikets snaror omgav
 framför mig låg dödens grav
 i min förtvivlan klagade jag
 ropade till Herren min Gud var dag 
 att min röst han skulle höra
 och ropet nådde hans öra

 Då skakade jorden och skälvde
 hans vrede bergens grund omvälvde
 Rökmoln det från hans näsborrar utgick 
 sprutade glöd och brand från blick  

 Himlen viker han undan och stiger ner
 töcknet under sina fötter ser
 Herren svävar fram på vindens starka vingar 
 sänder blixtar som över himlen sig svingar
                                                       
 Hans röst vida omkring hördes
 jordens grundvalar berördes
 Från höjden fattade han min hand
 drog mig från djupet upp på strand
                              
 Räddade mig från fiender starkare än jag
 som mig anfallit på olyckans dag
 Han mig i frihet förde ut
 ty mig han älskar utan slut

 Han min rättfärdighet belönade
 mitt rena skuldlösa liv lönade
 jag har inte avfallit från min Gud,
 ögonen haft på hans lagar och bud
                                                       
 Fläckfri inför honom jag var
 på hans väg jag hållit mig kvar
 Den trofaste han med trohet möter 
 den rene med renhet han bemöter

 Du så det förnedrade folket upprättar 
 min lampa åter lyser, med ljus Du den mättar 
 Din väg den är helt utan brist
 svekfulla kuvar Du med list

Utan slagg är Herrens ord
en klippa på vår jord
Gud med styrka rustar mig
fotfäste får jag av Dig


Du gav stadga åt mina steg
Du lärde mig vara strateg
Min fiende jag på flykten drev
en hövding över folken jag blev
                                                

Herren lever, lovad vare han
han rädda mig från fienden kan
Mäktiga segrar åt sin Konung Herren skänker

på David och hans ätt för evigt trofast tänker
  (Psalm 18)                 Guds härlighet

Himlen Guds härlighet proklamerar 
och himlavalvet ackomanjerar
därom talar dag
till annan dag
och natt 
till natt
ej tal genom ord eller genom ljud
det ligger på helt annan magnitud
men över jorden når det dock ut
till världar utan början och slut
              (Psalm 19 a)

          Herrens lära

Herrens lära är utan brist
den gör oss visa helt förvisst
Herrens påbud är helt rätta
vill jag med glädje berätta 

Herrens befallningar är klara
de min blick klar och ljus bevara
Herrens ord är heliga, rena
bestående och homogena

Herrens stadgar sanna är
de rättfärdighet beskär
de mer än guld är åtråvärda
och än mer än rent guld beskärda
sötare är än honung
ja än självrunnen honung

Vem känner synder, fel 
fria mig från min del

hindra mig beständigt från öppet och dolt trots

som kommer från olydnad som i mitt inre såtts  
                           
Herre tag i nåd emot mina ord, min bön 

Herre Du min klippa och min hjälpare skön  
    (Psalm 19.b) 


                               
            Herrens hjälp 

 Må Herren på nödens dag svara
 må Jakobs Guds namn dig bevara
 må han från templet hjälp sända
 från Sion till Dig sig vända 

 Må han dina matoffer minnas
 om Dina brännoffer påminnas
 Må han ge dig vad du önskar
 så att dina planer grönskar
 då ska vi jubla över framgång
 triumferande sjunga lovsång

Nu vet jag att Herren sin smorde seger ger 
Svaret från sin heliga himmel sänder ner 
Andra på hästar och vagnar litar
men vi på Herrens namn oss förlitar
De faller, segnar ner
medan Du seger oss ger 
Vill Herre till Dig be

åt kungen seger ge
     (Psalm 20) 


          Gud och Kungen 

Kungen gläds över Din styrka
han hjälp från Dig vill yrka
Han jublar över allt vad Du ger 
då Du ej vägrar ge när han ber

Med goda gåvor Du förser
krona av guld och ännu mer
Han många levnadsår
som svar på sin bön får

Din hjälp gör hans ära stor
i glans och skönhet han bor
För evigt Du välsignelser ger
därtill glädjeämnen fler och fler

Kungen på Herren sig förlitar
var dag på den högstes nåd litar
Din hand alla fiender når
med Din starka arm Du dem slår 

Till brinnande ugn Du dem förvisar 
och förtär dem i eld som Du visar 
Du utplånar alla dem från jord 
som smidde planer med onda ord 

Du på flykt den driver
som ondska bedriver 
Herren Sin höghet och sin styrka visar 

därför vi honom med sång och spel prisar
 (Psalm 21)


                   Övergiven  

Min Gud, min Gud, varför har Du mig övergivit 
Varför Herre, varför har din hjälp uteblivit
Jag ropar om dagen, men får ej svar 
och på natten jag alls ingen ro har 
                                            
Herre Dig som våra fäder förtröstat på 
Du kom dem ständigt tll hjälp, svek aldrig då 
Jag en mask, hånad, föraktad av envar 
och ingen trofast vän, jag här, nu har kvar 
           
Alla gör nu narr av mig

han på Herren förlitat sig 
skakar på sina huvud och hånler
nu får vi se om Herren honom ser

Med Din hand Du mig från födelsestund rörde
ur min moders liv till hennes bröst mig förde 

Dröj inte långt borta, jag är i nöd

ingen är mig till hjälp eller stöd

Kringränd av bestar från Bashran, rytande, rovlystna 
som spärrar upp gapen som lejon, som aldrig tystna                            
likt vatten som på marken hälls ut, min kraft bort rinner 
och mitt hjärtas styrka, som smältande vax försvinner  
                                                
Min mun är torr som en lerskärva 

död och gravens mull får jag ärva 
en hord grymma män mig helt har omringat
mina händers och fötters kraft förklingat
 
Jag kan räkna alla benen i min kropp 
de stirrar på mig, som förlorat mitt hopp 
mellan sig de delar plaggen mina
och kastar lott om kläderna fina

Men Du Herre dröj inte långt borta 
låt ej min styrka komma till korta 
Rädda mig undan fiendernas svärd
undan att av hundarna bli förtärd

Rädda mig från lejonets gap
mitt liv från vildoxens sällskap
Då ska jag för mina bröder, till Din ära sjunga
i tempelskaran ska jag lovprisa med min tunga 

Jakobs ätt ska honom prisa och ära 
frukta honom ska Israel sig lära  
då han ej den svage visade förakt
i nöden varit honom en trogen vakt

Han ropet om hjälp hörde
och till räddning han förde 
de förtryckta fick äta och bli mättade 
de som sökt Herren fick bördorna lättade 
            
Hela jorden minns det som skett och vänder om 
alla folkstammar ska tillbe inför honom 
de som sover i djupa mullen kan ej honom hylla
de som vilar i jorden ej rymden med lovsång fylla

Jag för honom alltid leva vill
mina barn tjäna honom därtill

om vad han för oss har gjort, och kan göra 
ska nya släktled få veta och höra 
     (Psalm 22)


 

 

 

 

 


 Herren är min herde

Herren min herde är
han alla bördor bär
han för mig till gröna ängar

mjuka som skönaste sängar

Vid lugna vatten jag vila får
där han mig, med helt ny kraft består
Han mig på rätta vägar för
för sitt namns skull han detta gör 

När jag i den mörkaste dalen går
Du mig skydda och bevara förmår
 jag är trygg med din käpp och med din stav

 i oväns åsyn dukat bord du gav

Mitt huvud med olja du smörjer
min bägare med vin försörjer
Din godhet och nåd, ska var dag följa mig

Jag ska för all framtid ha mitt hem hos dig  
    (Psalm 23)        Ärans kung

Jorden är Herrens med allt den rymmer
med alla människor den inrymmer
I havet har han jordens grund lagt
under strömmande vatten den anbragt 

Vem får upp till Herrens berg gå 
i hans heliga tempel stå 
Den som har oskyldiga händer här 
den som ett rent och skuldlöst hjärta bär  

Den som inte falska gudar tillbeder 
och den som inte svär falska eder 
rik välsignelse av Herren får 
belönad av Gud räddad står 

Gör portarnas öppning bred
dörrar med höjd förbered 
dra in där ärans kung
vem är då ärans kung

Ärans kung som är här
Herren Sebaot det är
     (Psalm 24)

               
              Förtröstan

Herre sätter till Dig mitt hopp, min lit
överge och svik mig ej, sänd din hjälp hit
Den som hoppas på Dig blir aldrig sviken
medan den trolöse går fram besviken

Herre Dina vägar mig lär
visa var Dina stigar bär
Herre i Din sanning led
räddning för Mig förbered

Ständigt förtröstar jag på Dig
Du alltid godhet visat mig
Nu min ungdoms synder glöm
i Din trofasthet mig göm

Herren är pålitlig och god
ständigt med sin nåd han bestod
Han ledde de ödmjuka rätt 
med välsignelse han dem klätt 

Han finns med sin trofasthet och nåd var stund
för dem som håller hans bud och hans förbund

Herre min synd den är djup och stor
men på Din förlåtelse jag tror
Sitt heliga namn till ära
vill han mig rätta vägar lära

Den som fruktar Herren lever i ro
och hans barn ska landet bebo
De som fruktar Herren blir hans förtrogna 
och ska i insikt om Hans förbund mogna
                                              
Jag ständigt ur Herrens godhets källa öser
och det är han som min fot ur snaran löser
 
Ensam och betryckt ser jag upp till Dig
var barmhärtig mot mig, vänd Dig till mig 
       
Många och fyllda av  hat mina  ovänner är
så rädda Mig och befria Mig nu jag begär  

Svik mig inte när jag flyr till Dig
låt din redlighet bevara mig 

Befria Israel o Gud 
från djupa nödens sorgeskrud               
         (Psalm 25 ) 

     
            Skaffa mig rätt 

Herre skaffa mig rätt, jag levt efter Din lag
på Herren, utan att vackla, förtöstar jag
Herre granska mig  och pröva mig 
för mina ögon har jag Din godhet och  Dig
                
Mitt hjärta, mina njurar, rannsaka 
jag vill Din godhet och sanning smaka
Jag sitter ej i lögnarnas lag
har inte till hycklarna behag
   
Jag hatar de ondskefullas skara
vill inte med gudlösa män vara 
jag sköljer i oskuld mina händer
och till Ditt altare jag mig vänder

Jag låter tacksägelsen ljuda 
om dina under vill jag buda 
Herre jag håller Din boning kär
den plats där Din härlighet är

Låt mig inte få syndares slut
ej heller en mördares väg ut
De redo till lömska brott är
och handen full med mutor bär

Jag lever helt hederligt och rent
rädda mig innan det är försent
Jag på säker mark står
min lovsång Herren når
       (Psalm 26)


        Herren mitt ljus

Herren mitt enda ljus
till räddning för mitt hus
varför ska jag då ängslas
av bävan och fruktan fängslas

Mina motståndare och fiender alla 
som går mig emot, ska själva snava, falla 
om en krigshär hotar mig
är jag ändå trygg i dig
Om det enda ber jag, begär jag
att få vara i ditt hus var dag
för att Herrens ljuvlighet där få se,
få svar på vad som i hans tempel ske

På olyckans dag han vill mig skydda
på klippan gömma mig i sin hydda 
Jag triumferar över fiender omkring mig 
och offrar med sång, spel och segerjubel till Dig

Jag vill offer i hans tält frambära
vill sjunga och spela till hans ära
Hör Herre jag ropar till Dig
visa mig nåd och svara mig

Herre när jag ropar till Dig, hör
fram inför Ditt ansikte mig för
min Gud Du mig alltid räddning ger
du ej sviker eller överger
       
Om jag än övergetts av min far, min mor 
jag till Dig här mitt liv, mitt allt, anförtror 
Led mig på en jämn stig
bort från oväns intrig
när fienden mig omger
och jag ingen utväg ser
 
Mina ovänner hotar mig helt sluka
fram träder menedare, avundsjuka
då kan jag hoppas och fatta mod
förvissad om att Herren är god
          (Psalm 27)


             Rop till Herren

Min klippa var ej stum, jag ropar till Dig
och låt ej Din tystnad så hårt drabba mig 
att jag blir den som lagts i graven lik
Jag bönfaller Dig, ropar, mig ej svik

Mot Ditt tempel jag sträcker mina händer
mot det allra heligaste mig vänder
Släpa inte bort mig med ogärningsmän och gudlösa
de säger vi vill väl, men ur sina hjärtan ondska ösa  
         
Löna dem för vad de gjort, för deras onda dåd
löna dem, låt dem ej få del av Din stora nåd
De ger ej akt på Herrens verk på allt stort han gjort 
därför river han, de ej får bygga något stort 

Lovad vare Herren min räddare, han min bön hört
på honom förtröstar jag, han till säker mark mig fört
Herren sitt folks styrka, tillflykt och räddning är
hela min varelse tacksägelse frambär

Välsigna Ditt folk, som Din egendom är
var deras herde och för evigt dem bär
     (Psalm 28)


           Ära Herren

Ära Herrens majestät, ära Herren ni gudasöner 
Ära Herrens höga namn, ära Herren med era böner 
Fall ner för Gud
i helig skrud

Över vatten Herrens röst hörs
över stora vatten den förs
Herrens röst i sin prakt
Herrens röst i sn makt

Herrens röst knäcker Libanons cedrar
Herrens röst stora träden förnedrar
Herrens  mäktiga röst får jorden i skalv
han får Libanon att hoppa som en kalv

Herrens röst gör att öknen skälver
Kadeshöknen den helt omvälver
Herrens röst skrämmer hindarna att kalva 
och lämnar träden kala, nästan halva

Allt i hans tempel ropar ära
och himlavalvet hans tron bära
han sitt folk styrka ger
dess behov av fred ser
        (Psalm 29)


           Lovsång  

Herre jag vill lovsjunga Dig
ty upp ur djupet du drog mig 
jag ropade till Dig och Du hörde
upp ur dödsriket Du mig förde
          
Du gjorde mig frisk,´räddade från nöd
Du gav mig liv, räddade mig från död
Ni trogna glada sjung Herrens lov och pris
lovsjung hans heliga namn på alla vis 

I hans vrede är ofärden, men i hans nåd finns livet 
om kvällen gråt min gäst, på morgonen jubel mig givet
Jag tänkte när det gick mig väl, jag ska alltid trygg gå
Herre för Din godhet får jag på fasta berget stå

Men så dolde Du Ditt ansikte, förskräckt jag blev
Herren jag bad om förskoning och min nöd beskrev
Vad har Du för vinst av min död, av att jag sänks i en grav
kan mullen prisa Dig, kan den förkunna nåden Du gav

Lyssna Herre förskoning giv
Herre min hjälpare förbliv
                                               
Du vände min klagan i dans och tog av mig sorgens dräkt
Du klädde mig i glädj en ny morgon för mig har bräckt

Aldrig ska jag tystna, Ditt lov ska jag ständigt sjunga
och jag ska för alltid ha lovprisning på min tunga
       (Psalm 30)

                                                
                  Bön om hjälp

Jag tar min tillflykt o Herre till Dej
svik inte, Du är trofast, rädda mej
Mitt stöd och min räddning har jag här
hos Gud som min fasta klippa är 

Ja Du är min klippa, min borg
mig bär och styr med Din omsorg 
Du ska mig ur snaran lösa 
mig från gillrad fälla förlösa 
       
Jag lämnar mig i Dina händer
Du befrielsen till mig sänder           
Herre jag på Dej förlitar mej
och i nöden Du sviker mig ej

Du såg mitt elände 
det till glädje vände 
Du gav mig ej i fienders våld 
och jag blev ej till fångenskap såld
 
Förbarma Dig Herre, jag är i nöd
är beroende av Din hjälp, Ditt stöd
Till kropp och själ är jag svag och matt 
suckan och ängslan tagit mig fatt 

I nöden sviker min kraft
den som jag alltid har haft 
Mina ben murknar i min kropp 
jag nästan förlorat mitt hopp

Jag blir hånad och för min granne en börda 
bortglömd av vänner, mina böner ej hörda
Jag hör folk viska, känner hot från alla håll 
de gaddar sig samman och ligger i bakhåll 

Herre min förtröstan har jag på Dig
låt ditt ansikte lysa över mig
Med skam låt de gudlösa där stå
låt dem in i tysta döden gå

De människor som av fräckt tal fördummas
låt deras högmodiga läppar förstummas 
Riklig är den godhet som Du åt din trogne sparat
som tagit till Dig sin tillflykt, Du tryggt honom förvarat 
                                              
Undan människors ränker Du bevarat
och mot elaka tungor försvarat
Lovad vare Herren som var god i nödens tid 
då jag var fylld av misströstan och saknade frid
                                    
I nöden ropade jag till Dej
bönföll och Du hörde mej
älska Herren ni alla hans trogna
var starka, fatta mod ni förtrogna 
      (Psalm 31) 

                                              
             Förlåten      
Lycklig den vars brott är sonade
vars synder blivit försonade
Lycklig är den vars skuld av Herren strukits ut 
vars sinne är utan svek och glädje utan slut 
             
Jag tynade bort så länge jag teg
jämrade mig ständigt men allt förteg
Dag och natt låg Din hand tung på mig
då erkände jag min skuld för Dig
gav mig inför Dig till känna 
Jag sa jag vill bekänna
min skuld och mina brott
Din förlåtelse blev min lott 

Därför Dina trogna i nödens tid till Dig i bön går
och när de stora vattnen stiger de dem inte når 
Du min fristad är, bevarar mig från nöd
jubel över räddningen omkring mig ljöd 
                    
Jag vill ge dig insikt och lära dig vilken väg du ska gå
Min blick följer dig, jag ger dig råd så du min väg kan förstå

Var inte utan förstånd som en mula eller som en häst 
som tygel och betsel har, då de ej förstår vad som är bäst

Drabbas av många svåra plågor, den gudlöse gör, 
men de som litar på Herren, han in i glädjen för             
Ni rättfärdiga jubla över Herren, gläd er
Herren alla sina rättfärdiga fröjd ger
               (Psalm 32)

            Jubel över Herren 


Jubla över Herren alla ni rättfärdiga 
att sjunga hans lov är alla ni redbara värdiga 
Tacka Herren till klangen av en lyra 
med tiosträngad harpa trohet bedyra 

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång
till strängars välljud jubla än en gång 
Herrens ord är att lita på 
han alltid trofast med oss gå 

Herren älskar rättfärdighet och rätt
hans kärlek fyller jorden, gör den mätt
 
Ett ord av Herren och himlen är 
och på samma sätt med rymdens här 
Som i en lägel samlat havet har 
han lade djupens vatten i förvar 

Hela jorden inför Herren jubla må 
och frukta honom alla som bor därpå 
han talar och allt blir därmed till 
befaller och det sker som han vill 

Herren folkens onda planer tillintetgör 
och deras planerade dåd till intet för
Herrens orubbliga plan fast för evig tid står  
och den vidare från släkte till släkte går
 
Lyckligt är det folk som Herren till sin Gud har 
dem han har som sin egendom i tryggt förvar 
Från himlen blickar han ner 
och på alla människor ser 
från sin tronsal han betraktar
de som här hans bud beaktar
 
Han ensam dem liv och tanke gett 
alla deras gärningar har han sett 

Kungen räddas ej av här oändligt stor
styrkan hjälper inte kämpen som här bor
Stridshästar ingen säker seger ger, 
räddar ingen, med kraften de beter 

Över dem som fruktar Herren han vakar 
deras hopp om skydd, han av nåd, bejakar 
Han räddar dem alla från död 
håller dem vid liv i hungersnöd 

Vi vår bön till Herren vänder 
han sin hjälp till oss sänder 
våra hjärtan där funnit sin hamn 
i förtröstan på hans heliga namn 

Så över oss Din nåd vila må 
vi hoppas den ständigt av Dig få
        (Psalm 33)


                Lovsång

Alltid jag prisa Herren vill
ständigt sjunga hans lov därtill 
Förlåten, jag min ära åt Herren ger
gläds gör de ödmjuka som det hör och ser

Låt oss Herrens lov frambära 
tillsammans ge hans namn ära
Jag sökte Herren och han gav mig svar 
han befriat mig från all fruktan har 

Se mot honom upp och av glädje stråla 
sänk inte blicken och i stoftet åla 
Jag nödställd ropade, Herren hörde 
han ur nöden räddade och förde 

Herrens ängel vakt kring de trogna håller
han räddar, och nära sig dem behåller 
Se och smaka Herrens godhet dyr 
lycklig är den som till honom flyr 

Ni Herrens heliga, honom tillbe 
den som söker honom vill han allt ge 
Lejon kan här hungra och lida nöd 
den som sökt Herren saknar aldrig stöd 

Kom hit nu mitt barn och lyssna till mig    
att frukta Herren vill jag lära dig 
Om du älskar livet, vill leva lyckligt i många år 
se då till att inga falska ord från dina läppar går 

Sky det onda och det goda gör 
ständigt sträva efter fred du bör              
Herrens ögon de rättfärdiga ser 
hans öron hör deras röst när de ber 

Herren griper in mot alla som har ont sinne 
från jorden han utplånar deras minne 
De rättfärdiga ropar, Herren hör 
han räddar dem, ur all nöd dem för 

De förtvivlade är han nära 
och de modlösa vill han bära 
Den rättfärdige kan mycket ont få smaka 
men Herren för till frid och glädje tillbaka 

I hans kropp han varje ben beskyddar
från att krossas han dem alla skyddar     
Han från döden sina tjänare befriar
de som till honom flyr han från all skuld  friar   
              (Psalm 34) 

                 Trängd  

Herre mot dem kämpa 
som här mig bekämpa 
Herre i strid mot dem var
som mig till fiende har 
          
Tag rustning och sköld, till min hjälp grip in
Höj spjut och lans mot förföljaren min 

Säg till mig att för min räddning Du helhjärtat står
så att de som står efter mitt liv skam och vanära får 

Låt dem som har ont i sinnet i smälek vika tillbaka 
Som agnar i vinden låt Herrens ängel dem hårthänt skaka 

Må Herrens ängel mot dem vara brutal
låt deras väg vara både mörk och hal
Ty utan skäl lade de sina lömska nät ut
grävde en grop med avsikt att på mig göra slut 
              
Låt fördärvet dem överraska 
snärj dem i egna nätets maska 
I den grop de grävde låt dem själva falla
Över Herrens hjälp jubla, honom åkalla

Hela min varelse ropar vem är som Du 
Du räddar den svage från hans överman nu 
Falska vittnen träder upp, emot mig går
man förhör mig och jag ej svara förmår
De lönar mig med ont för gott 
brutala, lömska slag jag fått 

När de var sjuka, i säckväv jag klädde mig
Späkte mig, sa aldrig till bön om hjälp nej 
Svartklädd och böjd jag där gick
skadeglädje som svar fick

De gick tillsammans för att mig slå
Herre hur länge ska Du se på
Utan hejd de rivit och klöst
de hånat mig helt skamlöst

Från deras grymheter befria mig
till min bön om räddning, säg inte nej
Då ska jag Dig i tempelskaran prisa
för hela folket min tacksamhet visa 

Låt ej mina lömska fiender glada vara
från dem som helt utan grund hatar mig bevara 
Deras ord skapar osämja, försmädliga miner de ger 
och mot de stilla i landet de gaddar sig samman allt mer 

De öppnar sina breda munnar, hånfullt mot mig ler 
"vad var det vi sa" medan deras ögon med hat ser
Herre var inte tyst, Du som ser allt som sker 
Du som den oskyldige med din hjälp förser

Ta dig an min sak, Du som min härskare och Gud är
låt dem inte över seger få glädjas, jag begär 
"Ha det blev som vi ville" låt dem inte så få tänka 
och sedan hånfullt  säger "vi ska ner i djupet sänka" 

Skam och smälek må drabba alla dem som gläds åt min olycka
Klä dem i skam och nesa, de som söker mig sönderstycka

Låt dem som unnar mig rätt
få glädjas på alla sätt
Låt dem få säga, Herren är stor
han i den rättfärdige bor 

Jag ska Dig prisa och vittna med min sång, 
om Din rättfärdighet hela dagen lång
          (Psalm 35)                                              
          
              
             Syndaren och den rättfärdige

Synden viskar i den Gudlöse sitt ord
hos honom finns igen fruktan för Gud spord 
Synden får honom att tro att hans ogärning aldrig blir röjd
han går därför fram självsäker, egensinnig och nöjd

Hans ord kännetecknas av ondska och svek 
och vänder ryggen åt godhet och kärlek
smider onda planer liggande på sin bädd
är på orätt väg, ej för något ont rädd

Herre din nåd till himlen sig sträcker
din trofastet till skyarna räcker 
din rättfärdighet som väldiga berg är 
din rättvisa som djupaste havet här 

O Gud Din nåd den är stor och dyrbar
omsorg om djur och människor Du har 
Människor tillflykt i Dina vingars skugga finner
I Ditt ljus ser vi ljus, hos Dig livets källa rinner

Din nåd viker inte från de Dina, de har Ditt stöd 
från Ditt hus får de njuta av Ditt rika överflöd
Din rättfärdighet de redbara följer
se till att de stolta ej mig förföljer 
låt ej de onda driva mig bort 
o Gud ge genom ondskan eskort 
Ogärningsmän ligger där
de slagna för alltid är
     (Psalm 36) 


                                                                             
           Den onde och den gode

Låt ej de onda reta dig på något sätt
avundas inte alla dem som gör orätt
de har som grönskan livslängd kort
och torkar snabbt som gräset bort

Förtrösta på Herren och det goda gör
då får du bo i ditt land, till ro han för
All din glädje ska Du i Herren ha
han vad ditt hjärta begär ge dig ska

Lägg ditt liv i Herrens starka händer
han allt till det bästa för dig vänder
han ska över dig och hela ditt hus
låta rätten lysa som gryningsljus
din rättvisa sak som middagsol i en glänta
Var stilla inför Herren och på honom vänta

Reta dig inte på den som har framgång
och når sina onda syften dagen lång
Avhåll dig från vrede och låt din förbittring fara
tankar leder till ont, så låt harmen vara 

De som gör det onda, ska snart härifrån drivas bort
de som hoppas på Herren äger landet inom kort
En kort tid och den gudlöse är inte mer
de letar där han fanns, men ingen honom ser

 De ödmjuka landet äga får
 mot njutning av ostörd fred går
 den rättfärdige önskas ont av de gudlösa
 som visar tänder och därtill vill honom klösa
 Men Herren åt dem ler
 han slutet för dem ser

De gudlösa sina svärd drar
sina bågar spända de har
för att fälla de fattiga och betryckta
för att slakta de rättfärdiga, förtryckta
men i deras egna hjärtan svärden in tränger
och deras bågar sig själva helt sönder spränger 

Bättre det lilla, den rättfärdige har
än en stor rikedom, som gudlösa spar
ty de gudlösas makt, snart brytas ska
men Herrens stöd, de rättfärdiga ha
Herren tar sig an de frommas liv, alltid
de behåller sin arvslott, för evig tid
De drabbas inte när olyckan andra når
under svälten de äta sig mätta får

Mot undergång, som i en glödande ugn, går de gudlösa        
Herrens fiender försvinner, som rök vill han dem upplösa
Den gudlöse lånar av vän
men betalar inte igen

Givmild den rättfärdige är
frikostighet han andra lär
Den som är välsignad av Gud landet äga få  
men de han förbannar får bort därifrån gå 

Herren är den som styr människors steg här 
och han vill att de trygga på sin vandring är
snubblar hon bringas hon ändå inte på fall 
du håller hennes hand, där har sin trygghet all

Livet har snabbt gått, ung jag var, nu gammal jag är 
men jag aldrig sett den rättfärdige sviken här
hans barn jag aldrig sett tigga bröd 
alltid den rättrådige ger stöd 
låna av honom har behövande fått 
därför hans barn under välsignelse stått 

Sky det onda och det goda gör
det dig till trygghet i landet för
Herren älskar dem som gör det rätta
han ska med frid och trygghet dem mätta

Syndarnas ska för alltid förgöras
och de gudlösas barn bort föras
De rättrådiga ska äga landet och för alltid bo där 
den rättfärdigas mun talar vist och hans tunga det rätta lär 

Herren älskar alla dem som rätt gör 
dem under sina trygga vingar för
Syndarnas barn får sitt slut
de gudlösas barn drivs ut

De rättfärdiga landet äga ska
och sin boning ska de där alltid ha

Den rättfärdiges mun vishet har
hans tunga ger ständigt rätta svar
i hjärtat Guds lag bär
hans steg stadiga är

Den gudlöse vill de rättfärdigas liv förstöra 
och spejar efter tillfälle att honom förgöra 
Herren honom inte överger 
ser till hans sak, rätt honom ger

Hoppas på Herren och på hans väg fram gå
han då upphöjer och låter dig bestå

De gudlösa ska snart förgå
han låter dig se därpå
Jag såg den gudlöse i kraft så stor
som den ceder som Libanon bebor
Jag gick förbi och han borta var
jag sökte men han fanns inte kvar

Ge akt på den som är redbar
fridens man en framtid här har
Syndarna mot undergång går
de gudlösa för alltid förgår

Den rättfärdige i Herrens nåd har sin framtid
han är deras hjälp och deras värn i nödens tid
I Herren de hjälp och befrielse har
mot de gudlösa han är deras försvar
Han räddning och nåd ger
när han dem på flykt ser 
         (Psalm 37)

                                
    Botfärdigs bön om  räddning

Herre i din vrede tukta mej ej
i din harm låt ditt straff ej drabba mej
in i mej har dina pilar trängt
din hand har mej ner i djupet sänkt
ingenting är längre helt på min kropp
för din vredes skull förlorat mitt hopp

För mina synders skull ingenting friskt i mig längre är
skulden växt över huvudet, för tung är bördan jag bär
för min dårskaps skull stinker och varar mina sår
krokig, böjd och sörjande här dagen lång jag går

Höfterna brinner av smärta, hela min kropp är slut,
är kraftlös, krossad och skriker mitt hjärtas jämmer ut
                                         
Herre du känner min djupa längtan, mina suckar fram till dig når
Hjärtat bultar, krafterna sviker, mina ögon ej längre ljus får

Mina närmaste håller sig borta, skyr mej och min plåga gör vänner och grannar
De som står efter mitt liv gillrar fällor man mej sviker, förtalar och förbannar

Jag är lik en stum som ej öppnar sin mun och en döv som ingenting hör
Lik en man som ej kan svara, men Herre hoppas på dej jag ständigt gör

Min Herre min Gud, jag ska få svar av dej
Jag är rädd, fruktar att de skrattar åt mej

Jag är nära att stupa, de hånar mej när jag är på väg att falla, 
Ständigt plågad, bekänner jag min skuld, sörjer över synderna alla

Utan orsak har jag fiender oändligt många
och talrika är de som hatar mej och är vrånga 
De lönar gott med ont, är emot mej för att jag sökt det goda, Herre överge mej ej
Min Gud dröj ej långt borta, skynda nu till min hjälp, Herre du är räddningen för mej
                (Psalm 38)


                        Bön i svår nöd

Jag tänkte jag ska ta mej i akt och inte synda 
med min tunga och ett lås för min mun sätta
jag höll mej tyst, blev stum, så länge gudlösa
var inom hörhåll, då jag trodde det var det rätta
men till ingen nytta det var
min bitta plåga dröjde kvar

Jag kunde ej tiga, i mítt bröst hjärtat brände
jag stönade, en eld i mitt inre jag kände  
                                        
Herre lär mig inse att jag ska dö, att mina tillmätta dagar är få
för dej är min livstid ett intet, som en vindfläkt den hastigt förbi här gå
En handfull dagar du människor ger
som skuggbild man dem skymta förbi ser
En vindfläkt är de skatter varmed hon sina förråd fyllt på
hon vet ej ens vem som skatterna efter henne ska få

Herre på vad ska jag här hoppas, mitt enda hopp står till dej
låt mej slippa bli smädad för dårskap, från synd befria mej
Jag tiger och öppnar inte min mun,
det är ju du som tillåter att detta sker
Jag förgås under slagen av din hand
ta bort den plåga du lagt på mej jag dej ber

Du tuktar och straffar en man för alla hans synder och begär
likt en mal du förtär det han har kärt, en vindfläkt människan är
                                         
Herre hör nu min bön och lyssna nu till mitt rop,när jag gråter tig ej
Jag är en främling som alla mina fäder en kort tid gäst hos dej
Vänd din blick bort så jag kan glädje få
innan jag bort härifrån måste gå
            (Psalm 39)

              
            Tacksägelse och bön

Länge väntade jag på Herren och han böjde sej till mej och hörde mitt rop
han ställde mej på fast mark, han drog mej upp ur slam och dy ur fördärvets grop
Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud
Man ska se det, bäva, och sätta sin lit till Herren och hans bud

Lycklig är den som i Herren, sin fasta tillförsikt, trygghet har
ej till trotsiga sej vänder, avfaller, tillflykt till till lögnen tar

Herre min Gud, stora är de ting du har gjort
alla dina under, dina planer med oss, hur stort
tala och berätta om dem jag nu vill
men de är ju fler än jag kan räkna till
Min Gud, min Herre med dej
kan ingen alls mäta sej

Slaktoffer, matoffer önskar du ej få
du har lärt mej att lyssna för att förstå
brännoffer, syndoffer du ej begär
därför säger jag till dej: jag är här

I bokrullen där står vad jag ska göra
Min Gud din vilja vill jag gärna höra
Min Gud i mitt hjärta har jag din lag
och bär bud om din trofasthet gör jag

Om din trofasta hjälp jag bud bär
för stora skaran som i templet är
Du vet Herre, min Gud, att jag inte mina ord håller tillbaka
tiger ej om din hjälp och räddning, om den trofasthet jag fått smaka

För den stora tempelskaran din godhet och trofasthet döljer jag ej
din barmhärtighet, din godhet och din trohet ska alltid bevara mej

Av olyckor utan tal jag hotad från alla håll är 
mina synder hunnit upp mig och jag vill ej se dem här
De är fler än håren på mitt huvud,  modlöshet slår mej ner
Herre skynda till min hjälp, Herre befria mej jag dej ber
Låt dem som vill beröva mej livet skam, smälek få smaka
låt dem som vill mig ont, med vanära få vika tillbaka

Må de rysa av skam, de som nu så hånfullt skrattar åt mej
men de som kommer till dej, ska jubla av glädje över dej
De som längtar efter din hjälp ska alltid säga: Herren är stor
Jag är betryckt och fattig, Herre skynda nu till mej där jag bor
Min hjälp min räddare du är
min Gud dröj inte, var mej när
       (Psalm 40)

             Klagan under nöd och förföljelse

Lycklig är den som tar sig an den som är svag
honom ska Herren rädda på olyckans dag
Herren bevarar honom, ger honom liv och han prisas lycklig i landet här
Du låter inte fienden sluka honom du stöder honom när han sjuk är

Jag sa´ Herre visa din nåd mot mej
gör mej frisk, ty jag har syndat mot dej

Mina fiender säger elakt: när ska han dö och när ska hans namn plånas ut
de som besöker mej är vältaliga på deras tomma ord finns inget slut
De lyssnar och lägger allt ont på minnet
går ut, sprider det, de har ont i sinnet

Alla mina ovänner smider onda planer om mej, viskar om mej
Något hemskt har drabbat honom, han ligger kan aldrig resa sej

Också min vän som jag satte min hela lit till,
som en gång delade mitt bröd, trampa på mej vill
Men du Herre visa mej nåd, res mej, ge svar
så jag får ge dem vad de förtjänat har

Om mina fiender ej får triumfera, så vet jag att jag är älskad av dej
du låter mej alltid vara dej nära och då jag är utan skuld stöder du mej

Lovad min Herre Israels Gud är
som från evighet till evighet bär
Amen
Amen
          (Psalm 41)

           

           
                                              Längtan till Guds hus

Som hjorten längtar efter bäckens vatten o Gud,  till dej längtar jag så

Jag törstar efter den levande guden, när får jag inför honom stå?
När får jag komma, tårar har blivit min föda natt och dag
Man frågar mej var är din Gud - av sorg överväldigas jag

Jag minns det som en gång var, hur i den mäktiges hägn upp till Guds hus jag gick
I skaran som drog upp till högtid, jag dela glädje och tacksägelse fick

Varför är du fylld av oro min själ och tyngd av sorg
sätt mitt hopp till Gud, min räddare, min Gud och min borg
jag åter med tacksägelse ska gå
och mitt jubel ska på nytt honom nå

Min själ är tyngd av sorg därför mina tankar till dej går
från Jordans, Hermons land  från Misars berg tankarna dej når
Djup ropar till djup och som dånet av forsar det fram går
alla dina brottsjöar samman över mitt huvud slår

Om dagen ska Herrens nåd vara dej nära
om natten ska jag sjunga till hans ära
och till Gud ska jag be
som liv åt mej vill ge

Jag säger till min Gud, min klippa, varför  har du gömt dej
måste jag gå sörjande med fiender som plågar mej
När mina fiender hånar mej, det i märgen skär
var är nu din Gud de ständigt mej frågar här

Varför är du full av oro min själ och tyngd av sorg, 
sätt ditt hopp till Gud, min räddare, min Gud och min borg
Jag ska då åter med tacksägelse få gå

och mitt jubel ska honom, min Gud, på nytt nå
      (Psalm 42)


                  
            Skaffa mig rätt

Skaffa mig rätt o Gud, ta dig an min sak, mitt rop på hjälp besvara
från ett trolöst folk, från falska, fördärvarde  människor mig bevara

Du är min Gud, min tillflykt varför har du stött bort mig då
varför måste jag sörjande plågad av fienden gå

Låt ditt eviga ljus och din sanning mig leda
till ditt heliga berg, din boning, väg bereda
så jag får komma till Guds altare, till Gud som min fröjd och glädje är
Gud, min Gud, tacka och lovprisa dig, till lyrans klang, jag vill där

Varför är du full av oro min själ och tyngd av sorg
Sätt ditt hopp till Gud, min räddare, min Gud och min borg
Jag ska då åter med tacksägelse få gå
och mitt jubel ska honom, min Gud, på nytt nå 
                 (Psalm 43)

                        
                 Folkets bön under nöd


Vi har hört o Gud, då våra fäder berättat för oss har
om dina gärningar och dåd på deras tid i forna dar
Du fördrev andra folk, men lät våra fäder rot slå
folken runt kuvade du, men lät ditt folk växtkraft få.
                                         
Egen kraft gav dem ej seger,
ej med svärd de intog detta land
Du älskade dem, gav dem seger 
med din gunst, din kraft och din hand

Du älskade dem och är min konung och min Gud
och du åter Jakob seger skänker
med din hjälp, i ditt namn, vi övervinner våra motståndare
till marken dem sänker

Jag litar ej till båge eller till svärd, nej du mej seger ger
våra motståndare är slagna och vi dem med skam stå där ser
Ditt namn prisar vi beständigt prisar  i dej vi alltid vår stolthet har
men nu har du stött bort oss, då du ej längre i fält med oss drar
                                        
Vi är drivna på flykt, våra motståndare plundrat oss fått
du Herre skingrat oss bland folken och till slaktfår har vi gått.
För ingenting har du sålt ditt folk och ingen vinst detta till dej för
till spott och spe vi blivit, till ett åtlöje bland grannar du oss gör

Du gör oss till en visa bland alla folk, ett mål för allas förakt
ständigt känner jag min vanära
Jag måste rodna av skam när jag hör dem som smädar 
och hånar, ser fiender som vill förtära
                              
Vi utsätts för detta fast vi ej glömt dej, ej svikit förbundet har
Vårt hjärta har ej vänt sej från dej våra steg finns på din väg kvar

Som du draken krossat, så med oss du gjort
Du höljt oss och fört oss in i mörkrets port

Om vi hade glömt vår Gud och för en avgud honom övergett
skulle då inte Gud som vet vad i hjärtan göms detta sett
Det är din skuld att vi mot döden går
att vi offras och räknas som slaktfår

Vakna, varför sover du Herre,
res dej, stöt oss ej för evigt bort från dej
varför döljer du ditt ansikte för oss
och vår plåga och nöd ser du ej

Vi ligger tryckta mot marken, sjunkit har helt vårt mod
Grip in, kom till vår hjälp befria oss du som är god
         (Psalm 44)             Kungen och hans brud            

Mitt hjärta brusar av härliga ord,
en sång till kungens ära frambär,
min tunga är en snabb skrivares penna,
skönast bland människor du är

Ur din mun flödar ljuvligt tal Gud därför välsignat dej för evigt på allt sätt 
fäst svärdet vid din sida, i höghet och majestät dra ut för sanning och rätt
Din starka hand ska bragder utföra
dina vässade pilar förgöra

Folken stupar för dig, dina pilar sitter i fiendens hjärta
din tron för evigt består
Din kungaspira är rättens spira, du älskar det rätta 
men allt orättfärdigt du försmår

Med glädjens olja har Gud, din Gud mer än dina likar dig smort
av Myrra Aloe, Kassia doftar dina kläder alltfort

Du gläds åt stränginstrumentens klang som från elfenbetsgemaken sig sprida
kungadottern står bland dina skatter, i Ofirguld står bruden vid din sida

Hör nu på min dotter lyssna och lär
böj dig för honom han din Herre är

Dotter av Tyros, kungen är betagen, din skönhet åtrår
de rika bland folken söker din gunst genom gåvor du får

I all sin prakt träder kungadottern in där
hennes klänning av finaste guldbrokad är
I lysande färger förs hon fram till kungen, fram till dig,
under glädje, jubel med vänninnor, tärnor  har hon med sig
                                     
I fäders ställe dina söner in träda ska
och furstendömen i hela världen ska de ha
Ditt rykte till kommande släkten vill jag ut föra
Folken ska prisa dig nu och för evigt så göra
             (Psalm 45)

               Vår Gud en väldig borg

Gud är vår tillflykt och är styrkan vår
en hjälp i nöden, vid vår sida står
därför räds vi ej, om vi jorden i darrning ser
om höjder och berg störtar i havets bråddjup ner
om än vattnet häftigt brusar, skummar och ryter
om bergen darrar när vågor mot deras fästen bryter

Här är en flod vars strömmar åt Guds egen stad glädje gett
staden den högste helgat och till boning åt sig berett
Den skall aldrig falla för Gud själv bor där
och får hjälp av Gud när morgonen är här
   
Folken larmar, riken vacklar, jorden bävar, då hörs hans röst
Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg, vår tröst

Kom och skåda Herrens gärningar som världen med skräck slår
han gör slut på krigens bågar, spjut genom honom förgår

Lugn besinna att jag är Gud upphöjd över folk, upphöjd över jord
Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg, vårt fasta ord
           (Psalm 46)

          Gud som folkens kung

Klappa händer alla folk, hylla Herren Gud med jubelrop och glädjens ord
ty han den högste är värd att frukta en stor konung över hela vår jord

Han lägger länder under oss lägger folken under våra fötter med sin hand
Hans älskade Jakobs stolthet han utväljer åt oss som vårt eget land

Gud dragit upp under jubelrop spela och sjung glädjesång till hans ära
Herren dragit upp vid hornens klang låt oss lovsång till vår konung frambära

Ja Gud är all världens konung till hans ära jubelsång frambär
ja Gud är all världens konung Gud på sin heliga tron är

Folkens furstar samlas, de är Abrahams Guds folk, Herren åkalla
Jordens mäktiga tillhör Gud och han är upphöjd över dem alla
          (Psalm 47)

Herrens storhet

Stor är Herren Sebaot,
högt är han prisad i vår Guds stad
Skönt reser sig hans heliga berg
för hela jorden en fröjd, en skön fasad 
Sions berg, gudaberget,
som den store konungens stad är
Gud bor i dess palats
han är vår starkhet som oss ständigt bär

Kungarna sluter sig samman och till angrepp de går
till reträtt de går när häpnad, förskräckelse dem slår
De grips av vånda, som en födande kvinna där
som när östanvind tharsisskeppen krossar, förtär

I vår Guds stad, i Herren Sebaots heliga stad
fick vi det som vi hört om också se
i staden du för evigt grundat vi besinnat din godhet
i templet den gjort sin entre

Liksom ditt namn o Gud, ditt lov till jordens ändar når
Din hand skänker rätt och seger, Sions berg glädje får
Juda brister i jubel ut,
Herre, över dina domslut

Vandra runt Sion, gå omring räkna dess torn
och på dess vallar ska ni ge akt
Betrakta palatsen så ni kan berätta
för kommande släkten om deras prakt 
att Gud för tid och evighet är nära
att han vill leda dem ska ni dem lära
Psalm 48 

Hör  

Hör detta alla jordens folk,
lyssna alla som i världen bor, hög och låg
Rik som fattig, mina tankar är kloka
jag vill visdomsord komma ihåg

Jag vill vid lyrans klang
min gåta försöka tyda
och ej oroas för vad olyckor
kan betyda

Bedragare mig omger,
med rikedom skryter de
men ingen kan köpa sig fri
och till Gud lösen ge

Att köpa sig fri är dyrt,
priset går ej att betala, så man evigt liv kan få
Graven blir deras hem, deras boning för evigt
från sina jordagods får de gå

Människan är lik de oskäliga djuren,
i sin glans hon inget alls fattar och förstår
Dårar och de som lockas av deras tal
drivs, med döden som herde, till dödriket som får

Mig Gud friköpa ska,
ur dödsrikets grepp ta

Oroa dig inte när någon blir rik,
ej med avund på hans välstånd ska ni se
inget får han med sig dit han går
och all sin rikedom får han tillbaka ge

Fast han räknar sig som lycklig här
aktad och prisad av många är
får han till sina fäder gå ändå
till dem som aldrig ser ljus får han gå

Människan i sin glans utan förstånd är
hon liknar de oskäliga djuren här
Psalm 49 


                         
            Rätt och orätt gudstjänst

Gud, Herren Gud talar sina ord
från öst till väst han kallar på jord
          
Gud träder fram i all sin glans från Sion, som fullkomligt i skönhet är
vår Gud kommer, han ska ej tiga framför honom går en eld som förtär
han kallar på himlen som finns ovan där
kallar på jorden, att döma sitt folk här
   
Samla mina trogna som sluter förbund genom offer med mej
himlen förkunnar hans rättfärdighet, Gud är den som dömer dej

Hör mitt folk Israel jag vill tala, jag vill varna er
jag är Gud er Gud, jag kan ej klaga på offer ni ger 
men jag vill ej ha tjurar från ditt stall och bockar från dina fållor behöver jag ej
ty viltet i skogen är mitt och alla djuren bland de väldiga bergen tillhör mej 

Jag känner alla fåglar som flyger i skyn alla markens smådjur mina är
vore jag hungrig sa jag det ej ty min är världen och allt vad den rymmer här
 
Skulle jag kött av tjurar då förtära
dricka bockars blod, ni vill mej förära
Nej låt tacksägelse ditt offer till Gud vara
dina löften till den högste infria, besvara

När du är i nöd så må du ropa till mej
och du ska ära mej då när jag räddar dej

Men till de gudlösa säger Gud 
hur vågar du läsa mina bud
och ens nämna mitt förbund
du som hatar fostrans stund
Från mitt ord med berått mod du bara går
ser du en tjuv med honom du följe slår
med äktenskapsbrytare ger du dej i lag
din mun finner i elakt tal ständigt sitt behag
Osanning i din tunga bor
du talar illa om din bror
din moders son kastar du din smuts på
ska jag då tiga när du handlar så

Tro ej jag är som du, nej till svars ska du stå
och ditt straff kommer du en gång av mej att få
Betänk det, ni som glömmer Gud, annars blir ni mitt ro och utan hopp att räddning nå
Den som offrar tacksägelse ärar mej, den som följer min väg ska hjälp av mej få
                                        (Psalm 50)

  

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv