Sefanja, Haggai, Sakarja, Malaki

                                             

Sefanja

Herrens dag är nära, då tiden tar slut
är budskapet,profeten vill sprida ut

Till avfälliga, han riktar varningar och domsord
och tröstens ord, till alla rättfärdiga på vår jord

Detta är de Herrens ord Sefanja Kushis son hörde
och under Josias, Juda kungs tid han dem framförde
                                            
Dom över avfälliga

 Så säger Herren, allt på jordens yta ska jag förstöra
 människor, djur, himlens fåglar och havets fiskar förgöra
Jag ska lyfta min hand mot dem som Juda bebo
dessutom mot alla dem som i Jerusalem bo
utrota Baals sista anhängare där jag ska
ingen ska minne av hans avgudatjänare ha 

Jag ska utrota dem som knäfaller på taken, för att tillbe himlens här
likaså alla dem som knäfaller för Herren men sedan vid Milkom svär
och dem som bort från Herren sig vänt
inte sökt Herren och hans nåd använt

Var stilla inför Herren Gud ty Herrens dag är nu nära er
han förbereder en offerfest och han rening åt sina gäster ger
        
På dagen för Herrens offerfest ska jag prinsar, stormän straffa
och alla som klär sig i utländsk dräkt ska jag bestraffa

Den dagen ska alla som hoppar över tempeltröskeln sitt straff av mig få
för den som fyller sin herres hus med våld och svek ska det på samma sätt gå
Den dagen säger Herren, ska man från fiskeporten rop höra
mäktiga dån från höjderna klaga ska man i nya staden göra

Från alla dem som i Morteln bor ska man höra klagan och gråt
för de som väger upp silver, hela krämarhopen, ska gå åt

När den tiden kommer, ska jag hela Jerusalem med ljus och lykta genomsöka
de som dästa av vin, tänker att Herren varken gott eller ont gör, ska jag hemsöka

Deras egendom ska jag skövla,deras hus ödelägga
de ska aldrig få dricka vinet i de vingårdar de anlägga
hus de på den tiden bygga ska
men som bostad aldrig dem få ha
HERRENS DAG

Herrens stora dag nära är
den är nära, snart är den här
på Herrens dag jämmer och klagan ska höras
och hjältens klagan ut i landet ska föras
Denna dag betryckets och våndans dag
som drabbar av smärtans hårda slag
Denna dag ödslighet, mörker och hopade moln man ser
en dag av dunkel och töcken då ödeläggelse sker
I alla befästa städer och torn då man hör
de hornstötar och härskri som dagen med sig för
Människorna syndat mot Herren, i ångest ska de gå
vackla omkring som blinda i landet ska de göra då 
En dag som på djupet berör
hornstötar och härskri med sig för
Deras ord ska tömmas som avfall,deras inälvor som dynga vara
på vredens dag kan inte deras silver och guld rädda och bevara
Hans lidelses eld ska då hela jorden förtära och förstöra
han då förinta ska dem som på jorden bor i skräck dem förgöra
 (Sefanja 1) 


Haggai

Uppmuntrar folket att för svårigheter ej rygga
när de templet håller på att återuppbygga
Trohet i uppgifterna välsignelse ger
även om man inte genast resultat ser 

     
(Kap 1)
På första dagen  i sjätte månaden
i kung Dareios andra regeringsår
kom till Haggaj Herrens ord han vidare till Serubbabel och Josua med dem går
Serubbabel tjänst som ståthållare i Juda har
och Josua, Josadaks son, överstepräst då var
 
Herren Sebaot säger så här
Folket säger tiden ej inne är 
ni sitter i panelprydda hus trygga 
men vill ej Herrens hus återuppbygga 
som en ruin nu alla mitt hus ser 
men ni all tid åt era egna ger
 
Ni skördar litet, fast ni mycket sår
ni äter utan att ni mättnad får 
ni dricker men det ej glädje ger 
ni blir utan värme fast ni klär er 
Inget för daglönaren återstår 
för genom börsens hål allt ut går 

Herren Sebaot säger så
upp till bergen ska ni nu gå 
virke där ni skaffa må
så jag mitt hus byggt kan få 
Då ska jag med välvilja åter på er se 
min härlighet uppenbara och åt er ge 

Er strävan varit stor, men den ej resultat gett
Jag har blåst på er skörd och inget av den ni sett 
detta för att mitt hus i ruiner står
och era resurser till egna hus går 
Därför ej himlen marken med dagg förser
och jorden nu inga grödor från sig ger 

Fram över era berg och er slättmark har jag torka fram manat
över säd, vin, olja allt som marken ger väg för den banat
den fram över människor  och djur den  går
och  ut av er möda ni inget får

Serubbabel, Josua och den rest av folket som kvar i Juda är
lyssnar till Herrens ord, som profeten Haggaj på Herrens uppdrag frambär
I fruktan för Herren, folket till Gud sig vänder
när de hör det ord som Herren genom Haggaj sänder

Sitt svar Herren till dem ger
jag finns nära, är med er
Drivna av Herren, hela folket enade står 
in i uppgiften att bygga Herrens hus de går
 (Haggaj 1) 

Sakarja

Boken skriven av en profet,
dessutom driven som poet

Uppenbarelser, visioner och syner ser
besked om det pågående tempelbygget ger

Talar om Messias och framtid,
 om ett kommande rike med frid

Sakarja kapitel 1

I åttonde månaden av kung Dareios andra regeringsår
Herrens ord till Sakarja, Barejkas son och Iddos sonson når
Så säger Herren, tala, proklamera
Herren vredgades på fäderna era
Vänd om till mig så lyder hans ord till er
då vänder jag om till er och till er ser

Herren Sebaot säger er, som fäderna ska ni ej göra
i sin tid fick de dåtidens profeters förkunnelse höra
från onda vägar, gärningar omvänd er budskapet var
men de lyssnar inte till dem och budskapet till sig tar

Var är nu fäderna era
profeterna finns ej mera
Mina ord, min vilja, min lag jag till folket sände
som förkunnare jag mig av profeterna använde
Era fäder omvände sig då
sa "Herren handlar rätt så"
våra liv förtjänar hans domslut
och han handlar efter sitt beslut

På tjugofjärde dagen i elfte månaden i Darios andra regeringsår
på nytt igen profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, Herrens ord får
Jag hade en syn en natt
en man på en röd häst satt
han stannat vid myrtenträden, i skuggan var 
bakom sig röda, bruna, vita, hästar han har

Herre vad betyder allt detta, är frågan jag då ställer 
då svarade ängeln mig, du ska få veta vad som gäller
och mannen som bland myrtenträden stod, sa följande ord
de är utsända av Herren för att färdas över jord 
och till Herrens ängel som också bland myrtenträden sig rör
de budskapet om att frid och ro på jorden bor, med sig för
Herrens ängel sa: Herren Sebaot hur länge ska tiden gå
innan ditt förbarmande Jerusalem och Juda städer nå
Du har nu varit vred på dem i sjuttio år
då ängeln från Herren goda tröstande ord får

Ängeln då order ger till "mej"
ropa ut till folket och "säj"
så säger Herren stark den lidelse är
som jag för Jerusalem och Sion bär
De självsäkra, självgoda folken jag häftigt vredgas på
min vrede var måttlig men de överdrev straffet ändå.
På nytt kommer min barmhärtighet att Jerusalem nå, 
mätsnöret ska spännas och mitt hus ska åter där stå

Så säger Herren Sebaot ropa nu mitt budskap ut
åter ska min godhet städerna nå, det är mitt beslut
Än en gång ska Sion Herrens tröst få erfara
Jerusalem utväljas och ska min stad vara
Jag åter lyfte min blick
fyra horn jag då se fick
På nytt jag frågande till ängeln går
och en förklaring av honom jag får
han åter till mig talar, ger på mina frågor svar 
hornen skingrat Juda, Israel, Jerusalem har
Herren lät mig fyra smeder se
ängeln på nytt uttydning fick ge
smederna med vässade yxor hornen avhugga ska
de ska från det skingrade folket bort modlösheten ta
(Sakarja 1)               
                                                  
Malaki

Beskriver Guds kärlek och hans makt
uppmanar präster att ta sig i akt
Avslutar med hälsning från Gud
att inte glömma lagens bud

Herrens kärlek och makt

Herrens ord till Israel detta är
profetorden som Malaki frambär
Herren säger jag har visat kärlek till er
då säger ni Din kärlek vi inte alls ser
Herren säger Jakob och Esau bröder var
Jakob jag älskat och Esau jag hatat har
Jag har Esau berg och land ödelagt 
och har hans område gjort till ökentrakt 
När Edom säger vi ska det ödelagda återuppbygga 
då säger Herren, jag ska riva ner, de ska ej bo där trygga
Ondskans land, det som Herren vredgas på för evigt det kallas ska
Ni ska se och säga Herrens makt bortom Israel kan sig ta
(Malaki 1)
                                           
Dom över prästerna

En tjänare visar aktning för sin herre och en son för sin far
Om jag är er herre och er far, är frågan om ni aktning för mig har
Detta säger Herren Sebaot till er präster som mitt namn föraktar
Då svarar ni hur visar vi, att vi inte ditt namn och dig beaktar
Genom att ni kommer hit, till mitt altare, med föda som inte är ren
Då säger ni på vilket sätt kommer vi till dig med föda som är oren
Genom att visa att man kan för Herrens bord visa sitt förakt,
är inte det att göra ont att ta blinda offerdjur till slakt
är inte det något ont att ni med era blinda halta djur, till mig går
om ni till ståthållaren går med dem, tror ni då att ni hans välvilja får
Här vill ni beveka Gud, för att han sin nåd ska ge
tror ni han, med ert handlande, kan med nåd på er se
Om ni  ville låta tempeldörrarna stängda vara
därtill altaret obefläckat och otänt bevara
Jag vill inte veta av er
och de offer ni åt mig ger
Från öster till väster är mitt namn bland folken stort
och överallt sitt rökoffer man framburit gjort
men ni vanhedrar hans namn, när ni hans bord orent gör
visar för hans mat förakt när ni detta fram för
Herren Sebaot säger ni fnyser bara och säger vilket besvär
Ni kommer med stulna, halta sjuka djur, som offer till mig dem frambär
Skulle jag ta emot sådana gåvor från er lyder Herrens ord
förbannad är den som lovar offra felfritt handjur ur sin hjord
men bedrar och ett snöpt djur till mig istället frambär
Jag är en stor konung, mitt namn bland folken fruktat är
(Malaki 1)
            

                                                   

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv