Hosea, Joel, Amos, Obadja

Din rubrik

 Hosea

Fick i ord och handling för ett budskap stå
som alla har svårt  att fatta och förstå

Gud oss aldrig lämnar eller överger
 trots att vi i det som sker ej honom ser

Om vi människor sviker honom och egna vägar går
är han ändå nära oss och troget vid vår sida står

Inledning

Detta är det Herrens budskap som Hosea, Beeirs son hörde
det Ussias, Jotams, Ahas, Hiskias Juda kungars tid rörde
Jerobeam, Joahs son var Israels regent
här börjar orden som Herren Hosea sänt

Profeten, horkvinnan och deras barn

Herren till Hosea sa
gå och en horkvinna ta
med henne ska du sedan horungar få
ty landet med sitt hor bort från Herren gå
Hosea Herrens befallning hör
och helt enligt den han också gör
Gomer, Devaljims dotter han hem till sig tar
hon havande blir, Hosea till son blir far
Herren då till Hosea sa´
 han ska namnet Jisreel ha
 för jag ska nu straffa Jehus ätt
 för händelsen på Jisreels slätt
 på Israels kungadöme ska jag göra slut
 bågen ska brytas sönder för blodet som gjöts ut 
                                      
Gomer och Hosea också en dotter får 
och ett nytt namndirektiv från Herren utgår 
Lo Ruchama, "hon får inte förbarmande"  är namnet ni ska henne ge
ty jag kommer israel att fördriva, inte längre med barmhärtighet se
Juda folk ska jag förbarma mig över ska genom Herren Gud räddning få
ej ska de genom bågar, svärd, krig hästar eller ryttare sin räddning nå

En andra son till hemmet anländer
och Herren ett nytt namnpåbud sänder          
Lo-Ammi "inte mitt folk" ska denna er nyfödde son  heta 
då ni ej är mitt folk, jag vill ej höra er till, ska ni veta 

Israels folk ska som sanden vid havet vara 
vars mängd ingen här kan räkna eller förklara
 Ni är inte mitt folk, om dem, det nu bland andra folk heta
då ska de kallas  den levande Gudens barn må ni veta
Juda och Israel ska samlas ,en gemensam ledare ska de få
 de ska växa upp ur jorden och stor kommer Jisreels dag att bli då
                                      (Hosea 1) 


Joel

Välsignelser av speciellt slag
väntar på den som följer Guds lag
medan den drabbas på domens dag
som lever efter sitt eget jag

 Förödelse och hungersnöd
 
Herrens eget ord detta är
som Joel Petuels son frambär

Lyssna alla ni som här i landet bor och ni äldste hör på 
Har något sådant hänt, för er nu, eller för era fäder då?
Berätta detta för era barn ni ska
som vidare detta till sina barn ska ta 
de ska sedan vidare det bära
till sina barn som av det ska lära

Vad gräshopporna lämnade kvar
gräsbitarna omhändertar
det gräsgnagarna lämnat har
gräsätarnas mat var

Vakna ni alla rusiga och gråt
ni drinkare brist ut i klagolåt
nya vinet ni aldrig smaka får
ty ett folk över mitt land nu fram går
oräkneligt, mäktigt det är
det tänder som ett lejon bär 
som en lejoninna de har bett
har in i min vingård sig begett
alla mina vinträd har de förött
Fikonträdens bark man omkring sig strött
skalat av den och slitit den ner
vita grenar på träden ni ser

Som en jungfru i sorgdräkt, klagan frambär
över sin brudgum som var så kär
Matoffer och dryckesoffer i Herrens hus har upphört 
Herrens tjänare prästerna sörjer det som är förstört 
Marken förödd, jorden sörjer, ty säden är förstörd 
Oljan sinar och vinrankorna ger ej längre skörd
vinodlarna jämrar sig, bönderna bestörta står
vinstockarna vissnar och åkerns skörd förlorad går
Fikonträd, granatträd, palmer och äppelträd tynat bort har
markens träd förtorkat och människor har ingen glädje kvar
              
Kläd er i sorgdräkt och klaga ni präster,  ni Guds tjänare jämra er 
Ni som tjänar vid altaret, vaka i sorgdräkt, gå till altaret ner  
Alla matoffer och dryckesoffer,är er Guds hus nu berövat på 
Påbjud fasta, kungör högtidssamling,kalla folket, de äldsta också               
Samlas i Herrens er Guds hus ska ni alla 
i nöd ropa till Herren, honom åkalla 
Ack denna dag, nära är nu Herrens dag
kommer från den  väldige, med våld, med slag 

Inför våra ögon tar födan slut, försvinner 
och från vår Guds hus jublet och glädjen ut rinner
Utsädet torkat under jordkokorna, lador står övergivna 
grödan är förstörd, förrådshusen i ruiner, tillspillogivna 
Hör hur boskapen stönar, irrar omkring gör oxar och kor
det finns inget bete för dem, även fårens plåga är stor
 
Till Dig Herre ropar jag, utmarkens beten har elden gjort slut på
en låga  bränt alla markens träd,de vilda djuren ropar på dig också
ty alla bäckar och floder har helt torkat ut
och elden har på vildmarkens beten gjort slut
  (Joel 1) 


Amos

Domsutsagor över Juda,Israel och hednaländer
Guds uppmaning till omvändelse Amos till folken sänder

Över sociala orättvisor och fel gudstjänst domen går
frågan är om vi  i vår tid inför det budskapet består
                                                            
Inledning

Detta är Amos budskap och syner, han  en av herdarna från Tekoa var
vid den tid Juda och Israel Ussia och Jerobeam som kungar har
Herrens rytande från Sion hörs
och från Jerusalem dånet förs

Domutsagor

Så säger Herren
Brott på brott har Damaskus utfört
detta har till mitt domsbeslut fört
Med tröskslädar av järn de mot Gilead gått  till angrepp och krossat dem har 
Eld mot Hasael ska jag sända, av Ben-Hedels borgar ska inget bli kvar
Så säger Herren Damaskus bom ska bräckas  
och den som bär spiran i Bet Eden knäckas
Den som tronar i Biket-Aven förgöras
och folket i Aram ska bort till Kir föras

Så säger Herren
Brott på brott Gaza samlat på sej
så med min dom, nu dröjer jag ej
Hela byar de bortfört har
lämnat dem i Edoms förvar
Jag ska mot Gazas mur min eld sända
mot deras borgar ska jag den vända
Den som bär kronan i Ashod jag förgöra ska
från den som bär spiran i Askelon den ta
Ett dråpslag mot Ekron ska jag rikta
filisteerna med livet får plikta

Så säger Herren
Tyros har hopat brott på brott
och har mot domen hastigt gått
Åt Edom de hela byar gett
ej till avtalet om vänskap sett
Tyros mur ska i min eld förgås
dess borgar av förgängelse nås

Så säger Herren
Edom har hopat brott på brott
och har mot domen hastigt gått
Sina bröder med svärd har de förföljt,
vägrat nåd, all sin barmhärtighet döljt
Deras vrede rasade oavbrutet
deras ursinne brann ända till slutet
Mot min eld kan Teman ej sej värja
och bland Bosras borgar ska den härja

Så säger Herren
Ammon har hopat brott på brott
och har mot domen hastigt gått
Havande kvinnor i Gilead de upp skar
ville riket vidga, på erövringståg var
På Rabbas mur min eld ska fotfäste hitta
och den ska förtära borgar de besitta
vid stridsrop på kampens dag
som stormoväder ta tag
Deras kung i fångenskap bort får gå
med hans stormän går det så också
         (Amos 1)
                                                   

  
Obadja

Vem profeten var, när han levde, många genom tiderna undrat

Bokens budskap:dom över Edom som Jerusalem skövlat, plundrat


                                                   
Dom och löfte

Edom får sig lära
Herrens dag är nära

Du skrattade åt Juda på nödens dag
och på hans rikedom lade Du beslag
Mot din broder du helt fel handlat
på alla sätt illa behandlat
För dina gärningar får Du straffet bära
Jakobs folks eld skall Dig antända, förtära
 
Sions berg ska bebos av en räddad skara
över Esau ska de Herrar vara
        (Obadja 1)

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv