Kolosser och Thessalonikerbreven

Kolosser och Thessalonikerbreven

                                                  
Kolosserbrevet

Visar de i Kolosse,troende
att de av Jesus är beroende
Allt är i Kristus berett
han till alla behov sett

Kristus och hans verk sprids av dem som tror
Framgång och utveckling av bön beror  

Hälsning

Från Paulus, genom Guds vilja, Jesu Kristi apostel och från Thimotheos vår bror
nåd och frid från Gud vår far, till er de heliga i Kolossai som på Kristus tror

Tack till Gud för församlingens tro

Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far var gång vi i bön tänker på er
ty vi har hört berättas om er tro och om den kärlek ni till alla heliga ger

Denna kärlek bär hoppet om det som i himlen är
om detta hopp har ni hört, det nått fram och frukt bär,
genom sanningens ord, som i hela världen växer till såsom det hos er gjort 
allt sedan den dag ni först fick kunskap om Guds verkliga nåd som han ger alltfort
 
Detta fick ni av vår käre medarbetare Epafras lära och höra
som till ert bästa Kristus tjänar och vill er i tron framåt föra

Epafras har också oss det glädjande budskapet delgivit
om kärleken som er ande fått och sedan hos er förblivit

Från denna dag då vi fick höra detta om er kärlek har vi ständigt för er bett,
att ni ska fyllas av kunskap om hans vilja, av den vishet och insikt han berett
så ni lever värdigt, behagar Herren med goda gärningar och det som är rätt
när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud på alla möjliga sätt

Av hans härlighets kraft ska ni på allt sätt er styrka få
så ni uthålligt och tålmodigt med glädje fram kan gå

Ni ska tacka Herren, som har er värdiga gjort
att med de heliga i ljuset dela arv stort

In i hans älskade sons rike har vi blivit förda då vi från mörkrets välde räddats har
genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för alla synder som vi bar

Han är den osynlige Gudens avbild och förstfödd i skapelsen är
genom honom har allt skapat blivit till allt synligt och allt osynligt här

Genom honom har allt kommit till, varje herravälde, makt och regent
Allting hålls samman genom honom och han fanns före allt som nu är känt

Han är huvudet för kroppen, för kyrkan han som är alltings upptakt
förstfödd från det döda till att vara den främste,med allt sig underlagt

Ty Gud beslöt att låta all sin fullhet i honom bo 
genom hans blod på korset stiftas försoning fred och ro

Genom honom, Jesus, försonar Gud sej med allt 
allt i himlen och jord försonas i hans gestalt

Ni som förut visade ert fientliga sinnelag i onda gärningar och därför utanför var
också er har han försonat med sej, genom att Kristus lidit döden med sin jordiska kropp har

Han ska låta er alla heliga,oförvitliga och fläckfria träda fram inför sej
då ni har en stadig grund för tron och håller fast vid evangeliet ni fått höra av mej'

Evangeliet, för alla under himlen utgivet,
som jag Paulus tjänar och för mig blivit livet

Nu gläder jag mig över att jag i min kropp får lida för er
Kristuslidandet som mig fattas, nu lidandet i mitt kött ger

Det är för hans kropp, som är kyrkan, vars tjänare jag är,jag detta lidande utstår
mitt uppdrag från Gud är att se till är att hans ord och plan hos er sin fullbordan når

Detta är den hemlighet som i alla tider för alla släktled varit bevarad,
 i denna tid har för hans heliga denna hemlighet blivit uppenbarad

Gud vill låta hedningarna veta vilken härlig skatt, de har i förvar
Kristus finns hos er och hoppet om härligheten har ni kvar

Med vishet förkunnar,vägleder och undervisar vi alla
så att vi inför Kristus dem som fullvuxna kan kalla

Det är för detta som jag min kamp utstår
och av hans mäktiga kraft jag hjälpen får
 (Kolosserbrevet 1)


Första Thessalonikerbrevet  

Församlingen i Thessalonike
föredöme för andra i Guds rike  

Paulus en rapport från Thimoteus får
att de troget kvar i tro, hopp och kärlek står 

Förmanar att leva moraliskt rätt
vinna förtroende på detta sätt 

Undervisar om vad med dem händer
som dör innan Jesus återvänder
 
Gör gott mot alla andra
Trösta, bygg upp varandra 

Hälsning
                              
Från Paulus, Silvanus och Thimotheos till er som i Thessalonike bor,
den församling som lever i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus, nåd och frid stor

Tack till Gud för församlingens tro

Vi tackar Gud för alla er
nämner er ständigt när vi ber

Ty vi tänker på vad ni uträttar, i tro gör,
hur ni uppoffrande kärleksgärningar utför

Ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud vår far
Gud älskar er alla, ni kära bröder, och vi vet att han själv utvalt er har 

Inte bara med ord har ni evangeliet fått
utan med kraft och genom helig ande i fullt mått

Ni har både fått se och höra
vad vi för er förmått att göra

När ni tagit emot ordet följde ni i våra och därmed också i Herrens fotspår
och ni gjorde detta under mycket lidande och med den glädje ni genom Anden får

För alla troende i Makedonien och Achaia ni föredömen är
och ni har på detta sätt fått Herrens ord att höras och spridas inte bara där

Vi behöver inte säga någonting, överallt har man hört talas om er tro
de berättar om vad som hänt efter vårt besök hos er,var de än i världen bo

Hur ni för att tjäna Gud, den ende levande och sanne Guden, från avgudarna har omvänt er,
och väntar på att hans son, Jesus, uppväckt från döden, 
ska komma med den räddning från vreden som Gud ger 
                                        
(1 Thessalonikerbrevet 1)
 
 
Andra Thessalonikerbrevet  

Paulus undervisning ger
om vad som i tidens slut sker
livet blir svårt på många sätt
men arbeta på och lev rätt
så ska ni övervinna
tröst och evigt liv vinna 

Hälsning
                                         
Från Paulus, Silvanus och Timotheos till församlingen i Thessalonike
nåd och frid till er som lever i Gud vår far och i Jesus Kristus och har del av Guds rike

I väntan på Herrens dag

Bröder vi måste alltid tacka Gud för er,
då ert sätt att leva goda skäl för det ger

Ty er tro växer ständigt och den inbördes kärleken blir allt större hos er alla
vi kan med stolthet tala om trohet och uthållighet ni visat utan att falla

Ni svåra förföljelser och lidande fått utstå, de Guds rättvisa dom förebåda och föregå

I domen ska han då er värdiga förklara
i Gudsriket, som ni lidit för, får ni vara

De som plågade er ska plågade bli, så Guds rättvisa är
 medan det för er vila, tillsammans med oss innebär

När Herren Jesus tillsammans med änglar uppenbaras kommer detta att ske
i lågande eld kommer de som ej erkänner Gud och hör evangeliet, hämnden se

Deras straff blir evigt fördärv, borta från Herrens härlighet och makt
han kommer på den dagen att hyllas av sina heliga, allt är då under honom lagt
Alla som kommit till tro, ska honom hylla och förhärliga, ni har trott vårt vittnesbörd och våra ord.
Därför ber vi för er, att ni ska ha framgång i varje gott uppsåt
 och varje handling som i tro är gjord
                
 Att ni alla ska vara värdiga kallelsen, vi ber och om att vår Herre Jesu namn förhärligas hos er
 
Om att ni alla ska förhärligas i hans, Jesu, namn ber vi också
detta genom den nåd som från Gud och vår Herre Jesus Kristus vi få 
(Andra Thessalonikerbrevet 1) 
 

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv