Dagens bibelord

 

 

 

Psaltaren 24:1
 

 

13 04 22

 

Psaltaren 24:3-4
 

 

13 04 21

 

Psaltaren 22:5
 

 

13 04 20

 

Matteus 22:39
 

 

13 04 19

 

Matteus 22:37-38
 

 

13 04 18

Matteus 23:11
 

 

13 04 17

 

Matteus 23:12

 

13 04 16

 Romarbrevet 14:19

Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen. 

 13 04 15

 
13 04 14

 

Romarbrevet 15:1“

 

13 04 13 

Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer min räddning. Ps 62:2

13 04 12

Han som kan skydda er från fall och ställa och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande, den ende Guden som räddat oss genom vår Herre Jesus Kristus, hans är härligheten, storheten, styrkan och makten, före all tids början, nu och i all evighet, amen.                          Judas v 24,25

13 04 11

 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.    1 kor 1:18

 

13 04 10

Men han svarade: "Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det."
Luk 11:28

13 04 09

När han såg människorna fylldes han med medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde och han sa till sina lärjungar. Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder arbetare till sin skörd                          Matteus 9:36-38

13 04 08 

Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor                       Matteus 10:16

13 04 07

Nej från dig kommer allt och det vi givit åt dig har vi fått av din hand                1 Krön 29:14

13 04 06

Jag vet att min förlossare lever             Job 19:25

13 04 05

Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning                            1 Johannes 3:18

13 04 04

Allt förmår jag i honom som ger mig  kraft                        Fil:4:13

13 04 03

Mjkt svar stillar vrede, hårda ord väcker harm                       Ordspråksboken 15:1

13 04 02

Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala                                      Jakob 1:19-20

13 04 01

Närma er Gud och hanska närma sig er                            Jakob 4:8

13 03 31

Men Herren är trofast, han ska styrka er och skydda er för det onda                  2 Thess. 3:3

13 03 30

Och vägen dit ni går den känner ni. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig                                 Johannnes 14:4-6

13 03 29

Gud är inte en Gud för döda, utan för levande                                                      Markus 12:27

13 03 28

Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit               2 Kor. 5:16,17

13 03 27

Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre       Rom 6:15

13 03 26

Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flya strömmar av levande vatten           Johannes 7:37-39

13 03 25

Jag är ljuset som kommit hit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret                 Johannes 12:46-50

13 03 24

Människosonenhar kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det                            Lukas 19:10

13 03 23

Gud är inte en Gud för döda utan en Gud för levande              Markus 12:27

13 03 22

Kom och följ mig jag ska göra er till människofiskare          Markus 1:16-18

13 03 21

Kom och följ mig jag ska göra er till människofiskare    Markus 1:16-18

13 03 20

Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud            Matt. 22:17

13 03 19

Låt barnen vara och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som som de....   Matt. 19:13-15

13 03 18

Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila....mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.   Matt. 11:28-30

13 03 17

Hör budbärarens steg han kommer över bergen han bär bud om seger              Nahum 1:15

13 03 16

Så säger Herren ni blev sålda för ingenting och utan betalning ska ni friköpas            Jesaja 52:3

13 03 15

Herren är god mot dem som hoppas på honom, han är ett värn på nödens dag, han tar sig an dem som flyr till honom                         Nahum 1:7,8

13 03 14

Som en mor tröstar sitt barn så ska jag trösta er                     Jesaja 66:13

13 02 13

Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat    Jesaja 25:8

13 02 12

Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill men kroppen är svag      Matteus 26:41

 

13 02 11

Be så ska ni få sök så ska ni finna, Bulta så ska dörren öppnas                            Matteus 7:7,8

13 03 10

Herren är god mot dem som hoppas på honom, han är ett värn på nödens dag, han tar sig an dem som flyr till honom                                             Nahum 1:7,8

13 03 09

Men Herren är trofast, han ska styrka er och skydda er för det onda                                        2 Thessalonikerbrevet 3:3 

13 03 08

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre och störst av dem är kärleken              1 Korinthierbrevet 13:13

13 03 07

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare                    Rom 5:8

13 03 06

Jag skäms inte för evangeliet. det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden först och främst men också greken......som det står skrivet: den rättfärdige ska leva genom tron      Rom. 1:16,17

13 03 05

Som en fader förbarmar sig över fåren, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom                                                                    Psaltaren 103:13

13 03 04

Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda.                  Rom. 12:9

13 03 03

Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrän dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare              Jesaja 54:10

13 03 02

Du är mitt hopp, o Herre, Herre , du är min förtröstan allt ifrån min ungdom Psaltaren 71:15

13 03 01

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart och upplyser Hjärtat                                         Psaltaren 19:9

 

13 02 28

Himlen Guds härlighet proklamerar 
och himlavalvet ackomanjerar
därom talar dag
till annan dag
och natt 
till natt
ej tal genom ord eller genom ljud
det ligger på helt annan magnitud
men över jorden når det dock ut
till världar utan början och slut

ur Psalm 19

 

13 02 27

Herre Du min styrka, jag har dig kär 
Du min klippa, min borg, Du är mig när 
Min Gud, mitt berg, min tillflykt är
min sköld som mig i styrka klär
 Ur psalm 18

13 02 26

Hur länge ska Du glömma mig
hur länge ska Du dölja Dig
                                                           
Hur länge ska tankar av detta slag
ängsla mitt hjärta dag efter dag
                                                        
Hur länge ska min fiende triumfera 
Se mig, svara mig, Herre min Gud agera

Jag litar på Dig 
Du är god mot mig
                                                           
Jag vill lovsjunga till Din ära
jubel över Din hjälp frambära
            (Psalm 13)

 

13 02 25

Den oförvitlige kan vandra trygg, den som tar orätta vägar faller i gropen          Ordspråksboken 28:18

 13 02 24

Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge, för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek Ef. 4:1,2

13 02 23

Men Hjälparen, den Helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn han ska lära er allt och påminna er om allt jag sagt er                                                                         Joh.14:26

13 02 22

Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner                                                                                   Joh. 15.13

13 02 21

Mitt bud är detta att ni ska älska varandra såsom jag har älskat er                                                                                   Joh. 15:12

13 02 20

Förbarma dej Gud, 
i din stora godhet stryk mina synder ut
gör mej fri från all min skuld, 
rena mej och gör på all min synd slut          Psalm 51:3,4

13 02 19

Lyckan hos Gud

Lyckan finns hos Gud
i hans lag och bud

Den som både natt och dag
har sin glädje i hans lag
är som ett träd vid källa
som inte löven fälla

Herren sin nåd
den rättfärdige bereder
medan den gudlöses väg
ingenstans leder
        (Psalm 1) 

13 02 18

Prisa Herren, alla folk, lova honom ni alla länder
väldig är hans godhet mot oss, evigt trofasta hans händer
Halleluja
halleluja
                   Psalm 117

13 02 17

 Jag ska alltid tacka och prisa dej för allt vad du gjort
 och förkunna ditt namn för dina trogna, ty det är stort   Psalm 52:11

13 02 16

Skapa i mej Gud ett helt och rent hjärta, ge mej ett nytt och stadigt sinne, 
ta ej ifrån mej din helige ande, behåll mej nära, i ditt goda minne Psalm 51:12,13

13 02 15

Förbarma dej Gud, i din stora godhet stryk mina synder ut
gör mej fri från all min skuld, rena mej och gör på all min synd slut

Psalm 51:1,2

13 02 14

Skaparens storhet 

Herre Ditt namn är stort 
Du jord och himmel gjort 
Jag vill besjunga Din himmelska prakt 
Du som över jord och himmel har makt 

Förundrad Din storhet i skapelsen ser 
vad är då en människa, som Du allt ger 
Du på henne ständigt tänker 

ära och härlighet skänker 
   (Psalm 8)  

13 02 13

Gud är vår tillflykt och är styrkan vår
en hjälp i nöden, vid vår sida står               

Psalm 46:1

13 02 12

Hylla Herren hela vår jord
tjäna Herren med glädjeord
med jubelrop inför honom gå
att Herren är Gud ska ni förstå
Han har gjort oss och vi är hans folk, fåren i hans hjord
Gå in genom hans portar med tacksägelsens ord
kom till hans förgårdar med lovsång
tacka, prisa honom dagen lång
Ty Herren är god, evig nåd hos honom bor
hans trofasthet är från släkte till släkte stor
           Psalm 100

13 02 11

Den rättfärdige i Herrens nåd har sin framtid
han är deras hjälp och deras värn i nödens tid
I Herren de hjälp och befrielse har
mot de gudlösa han är deras försvar
Han räddning och nåd ger
när han dem på flykt ser                                                                                                  Psalm 37:13,14

13 02 10

Så säger Herren: Jag bönhör dig i behaglig tid och jag hjälper dig på frälsningens dag                                                                                         Jesaja 49:8

13 02 09

Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus                                               Psaltaren 36:10

13 02 08

Ty han ska ge sina änglar befallning om dig, att de ska bevara dig på alla dina vägar                                            Psaltaren 91:11

13 02 07

Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar Herren över dem som fruktar honom                                    Psaltaren 103.13

13 02 06

Den som fruktar Herren lever i ro
och hans barn ska landet bebo
De som fruktar Herren blir hans förtrogna 
och ska i insikt om hans förbund mogna     Psalm 25:13,14 ( ur min "parafras")

 

13 02 05

Du, Herre, härskar för evigt, från släkte till släkte står din tron                    Klagovisorna 5:19

13 02 04

Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till din ära, ty han är god mot mig.                                                                                           Psalm 13:6

13 02 03

talet om korset är en dårskap för de som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft

13 02 02

Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ni ha fullgjort allt         Ef. 6:14

13 02 01

Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig                 Luk.6:16

13 01 31

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft         Ef.6:10

13 01 30

Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade       Matteus 5:6

 13 01 29

Ty Herren älskar sitt folk och skänker de maktlösa seger           Psalm 149:4

13 01 28

Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. gör så det är Guds vilja i Kristus Jesus                                                          1 Tess 5:16-18 

13 01 27

Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom                                 Kol 3:17

13 01 26

Herren är god mot dem som hoppas på honom, han är ett värn på nödens dag, han tar sig an dem som flyr till honom                                       Nahum 1:7

13 01 25

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd               Psalm 136

13 01 24

Ty Herren är god, evigt varar hans nåd, från släkte till släkte till hans trofasthet                                 Psalm 100:5

13 01 23

Led mina steg, som du har lovat, låt ingen få makt över mig              Psalm 119:133

13 01 22

Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt         Psalm 121 vers 8

 

13 01 21

Vår hjälp finns hos Herren som har gjort himmel och jord                              Psalm 124 vers 8

13 01 20

Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta                                                  Johannes 6:35

13 01 19

Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds ende sons namn                   Johannes 3:18

13 01 18

Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom                             Johannes 3:17 

13 01 17

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv                   Johannes 3:16

13 01 16

Mitt bud är detta att ni ska älska varandra såsom jag har älskat er                     Johannes 15:12

13 01 15

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger inte er det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet                          Johannes:14.27

13 01 14

Jesus svarade jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig                        Johannes 14:6

13 01 13

Himlen och jorden ska prisa honom, haven och allt som i dem sig rör
Gud bygger på nytt upp Juda städer och Sion till räddning han för
De ska äga landet och bo där,
hans tjänares arvedel det är
De som älskar hans namn
får trygghet i hans famn                                                                                         Psaltaren 69:35,36 
 

13 01 12

Ty Herren är god, evigt varar hans nåd, från släkte till släkte hans trofasthet                        Psaltaren 100:5 

13 01 11

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar.                    Psaltaren 25:4

13 01 10

Tacka Herren ty han är god, evigt varar hans nåd                Psaltaren 118:1

 

13 01 09

Herre, jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid,ge dig till känna, minns i dess oro din barmhärtighet.             Habackuk 3:2

13 01 08

Men jag vill jubla över Herren. glädja mig över Gud min, räddare.       Habackuck 3:18

13 01 07

Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, han befriade mig från all fruktan       Psaltaren 34:5

13 01 06

Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vår hjälp och sköld.

I honom har våra hjärtan sin glädje, vi förtöstar på på hans heliga namn

Psalm 33:20,21

 

13 01 05

 En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir sjäv mättad (Orspråksboken 11:25)

 13 01 04

Sanna ord består för alltid, falskt tal bara ett ögonblick" Ordspråksboken  12:19

13 01 03

"Tanklösa ord kan såra som svärd, men den vises tal ger läkedom" Ordspråksboken 12:18

13 01 02

"Den opålitlige får vad han förtjänar, en god man likaså"                 Ordspråksboken 14:14

13 01 01

"En härskare som lyssnar till lögner får idel skurkar i sin tjänst" Ordspråksboken 29:12

12 12 31

"En klok man lyssnar på förmaningar, den som pratar strunt går det illa" Ordspråksboken 10:8

12 12 30

"Den rättfärdiges minne välsignas, den ondes namn förmultnar" Ordspråksboken 10:7

12 12 29

"Hat vållar fejd, kärlek skyler alla fel" Ordspråksboken 10:12

12 12 28                                                      

                                                      Den som mitt ord hör
                                                      och efter det gör
                                                      är som en man klok och sund
                                                      som bygger hus på fast grund
                                                      där han trygg kan vara
                                                      livets stormar klara 

                                                      Men de som mina ord hör
                                                      och inte efter dem gör
                                                      de på osäker mark bygga
                                                      kan inte alls vara trygga

                                                            (Luk. 6:47-49)

                                                      

 

12 12 27

                                                Herren är min herde

                                               Herren min herde är
                                               han alla bördor bär
                                               han för mig till gröna ängar
                                               mjuka som skönaste sängar

                                               Vid lugna vatten jag vila får
                                               där han mig, med helt ny kraft består
                                               Han mig på rätta vägar för
                                               för sitt namns skull han detta gör 

                                               När jag i den mörkaste dalen går
                                               Du mig skydda och bevara förmår
                                               jag är trygg med din käpp och med din stav
                                               i oväns åsyn dukat bord du gav

                                               Mitt huvud med olja du smörjer
                                               min bägare med vin försörjer
                                               Din godhet och nåd, ska var dag följa mig
                                               Jag ska för all framtid ha mitt hem hos dig  
                                               (Psalm 23)

12 12 26

Jag vet vilka avsikter jag har för er, säger Herren, välgång och inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja om ni helhjärtat söker mig, ska jag låta er finna mig, säger Herren             Jeremia 29:11-14

 

12 12 25

Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.

Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad han är Messias Herren    Luk. 2:12,13

 

 

 

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv