Timotheos- Titus- och Filemonbreven

Timotheosbreven, Titusbrevet, Filemonbrevet

                                                
Första Timotheosbrevet  

Paulus tillbaka på livet ser   
Thimoteus goda råd han ger 
hur församlingsledare bör vara
för att sin uppgift kunna klara
att för förkunnelse, gudstjänst ansvara,
församling vårda, från avfall bevara 
  

Hälsning

Från Paulus Kristi Jesu sändebud,
som uppdrag har från, vår räddare, Gud
och från Kristus Jesus, vårt hopp här
till Thimotheos, som hans barn i tron är

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud vår far
och från Kristus Jesus, som vår Herre blivit har

Den sunda läran
           
Redan när jag till Makedonien mig begav,
jag uppdraget att i Efesos stanna dig gav

Jag uppmanade dig att förmana dem som bor där
då somliga människor avvikande läror lär

Ägnar sig åt diskussioner och förfäderslegender
som är meningslösa, inte till något positivt länder
och ej plats i Guds plan har
som i tron finns i förvar

Förmaningarnas mål är den kärlek som i rena hjärtan bo
och de har sin enda grund i gott uppsåt och i uppriktig tro

En del har glömt allt detta och spårat ur,pratar bara på utan att tänka
vill lagen lära ut, men hotar att sig själva och andra i djupet sänka
då de inte ens fattar eller förstår vad de själva säger eller vart de går

Men vi vet att lagen är något gott,om man väljer bruka den rätt,
är till för den som ej är rättfärdig,som lever på ett gudlöst sätt

Den är till för syndare, hädare, förnekare, otuktiga,för dem som misshandlar mor och far,
samt för dråpare, män som ligger med män, människorövare och de som lögn i sin mun tar

Lagen är till för att motverka all orättfärdighet som strider mot en sund lära
enligt evangeliet som mig anförtrotts av Gud,som lever i härlighet och ära 

Kristus tog Paulus i sin tjänst

Jag tackar honom som gett mig kraft
Kristus Jesus, som i tjänst mig haft
han fann mig värd förtroende, jag som hädare var
som hänsynslöst förföljt och trakasserat har
jag mötte förbarmande därför att jag i okunnighet och god tro handlat
vår Herres nåd överflödat, har med  kärlek min situation förvandlat

Detta är ett ord att lita på, att ta till sig och förtrösta på
Kristus Jesus kom hit till världen, för att syndarna rädda och nå
                                         
Hans förbarmande har jag mött,jag som bland syndare är den störste
Kristus Jesus visade sitt tålamod för mig så jag blev den förste

Jag blev urtypen för dem som skulle komma till tro
och för dem som för evigt i Guds rike ska få bo

hos evighetens konung, oförgänglig, osynlig  den ende sanne Guden
i evighetens evighet, Amen, hans är äran och härlighetsskruden

Uppdraget till Timotheos

Thimotheos mitt barn, uppdraget att förmana får du av mig
i enlighet med de profetior som uttalades över dig

Strid den goda striden i tro, med gott uppsåt och med de gåvor du fått
många har släppt taget om det goda uppsåtet,i tron lidit skeppsbrott

Hymenaios och Alexandros tillhör också dessa som hamnat där
jag har överlämnat dem åt Satan, så att de att sluta häda sig lär 
(Första Timotheosbrevet 1)


Andra Timoteusbrevet   

Som sin andlige son Paulus Timotheos ser
han sitt testamente i brevet honom ger 

Om livets slut, yttersta tiden Paulus utförligt skriver
information om sitt lidande och arbete han giver 

Vill att Timotheos till honom snart sig beger
då han slutet på sitt liv, sina uppgifter ser 

         
 Hälsning

Från Paulus som genom Guds vilja och löfte om liv i Kristus Jesus apostel är
nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår far och Herren Jesus till Timotheos min son, kär
 
Tack till Gud

Jag tackar Gud för dig,dag och natt i mina böner och tankar finns du
Mina fäder har i gott uppsåt tjänat Gud,på samma sätt som jag gör nu

Jag minns dina tårar och längtar efter att på nytt få se dig,
det skulle med glädje, tillförsikt och framtidstro fylla mig

Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som i ditt hjärta bor
tron som först fanns hos din mormor Lois och sedan hos Eunice din mor

En sund förkunnelse

Jag vill påminna dig, så att du din nådegåva använder
den som du fick den gången när jag på dig lade mina händer
ty Gud har inte oss modlöshetens ande gett
utan oss med kraft, kärlek och självbesinning oss försett
 
Skäms ej för vittnesbördet om vår Herre, som du till dig fått
inte heller för mig, som för hans namns skull i fångenskap gått

 Lid för evangeliet med den kraft som Gud dig beklär
 han som helig kallelse dig gett och sin räddning beskär

 Han har kallat oss inte på grund av våra goda  gärningar
utan på grund av den nåd han oss skänkt
detta genom Kristus Jesus, enligt den plan som redan innan tidens början av honom var uttänkt

Genom att Kristus Jesus vår frälsare trätt fram har hans plan blivit uppenbar
Han utplånat döden och liv och oförgänglighet fram i ljuset dragit har

Jag har utsetts till att detta glada budskaps förkunnare, apostel och lärare vara
därför måste jag detta utstå, men jag är viss om att det står i hans makt att mig bevara

Jag skäms inte för jag vad jag anförtrots och för vem jag tror på
han beskyddar och bevarar och med mig till sista dagen gå 

Genom Kristus Jesus ska du som mönster för sund förkunnelse det som du hört av mig till dig ta 
I tro och kärlek genom den helige Ande bevara det goda som dig anförtrots du ska  
 
                                        

Paulus ovänner och vänner
 
Som du vet har alla i Asien sig bort sig från mig vänt
också med Fygelos och Hermogenes har detta hänt

Om att Herren ska förbarma sig över Onesiforos och hans familj jag ber
han har ofta gett mig tröst och trots bojorna jag nu bär ser han inte på mig ner
                                         
Nej när han kom till Rom sökte han ivrigt efter mig tills han fann mig
måtte Herren honom på den dagen finna barmhärtighet hos sig

ty till vilken hjälp han för oss i Efesos var
har du bättre än någon annan i minnet kvar
( andra Timotheosbrevet 1) 
Brevet till Titus

Beskriver vad Titus bör kunna och veta
för att leda församlingarna på Kreta 

Låt inte någon på Dig se ner
för församlingsliv regler ger 

Tankar om hur de kristna ska leva och tro
kärlek och goda gärningar ska hos dem bo

Hälsning

Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd för att till tro och kunskap föra,
för att Guds utvalda om vår religiösa sanning, hopp om evigt liv, medvetandegöra

Evigt liv har Gud, som aldrig ljuger, för länge sedan lovat har
genom hans ord blev detta uppenbarat, när tiden inne var

Denna hälsning är till dig Titus som i gemensam tro är äkta barn till mig
nåd och frid, från Gud vår Fader och Kristus Jesus vår frälsare, önskar jag dig

Församlingarna på Kreta

Jag lämnade kvar dig på Kreta, för att du skulle arbetet fortsätta
i varje stad skulle du verksamheten planera och äldste tillsätta

Oförvitliga män gifta bara en gång var det som du skulle du utse
de skulle ha troende barn, hos vilka man ordentligt uppförande kunde se
Församlingsledaren måste helt oförvitlig vara
eftersom han som Guds förvaltare måste ansvara

Han får inte vara självgod, häftig eller penningkär
får inte vara hårdhänt eller efter vin ha begär
han ska vara godhjärtad, behärskad, mot alla handla rätt
ska gästfri och from vara och mot sig själv sträng på alla sätt

Till lärans pålitliga ord ska han troget hålla sej
ska styrka andra, till osund undervisning säga nej

Han ska motståndarna kunna vederlägga och motstå
då det finns många oomskurna som ej sin plats förstå
De är pratmakare, som söker egen vinning genom de otillåtna läror de sprider
deras munnar måste tystas, de vänder upp och ner på familjer och sanningen förvrider
 
En landsman till dem en av deras profeter har om dem sagt
Kreterna ljuger, är odjur, glupska, lata, värda förakt

Det vittnesbördet är sant, se till att de blir sunda i tron vederlägg dem med kraft
så de ej ägnar sig åt legender sådana de som vänt sig från sanningen haft

För de rena är allting rent men för orena är det helt annorlunda
otron gör att deras samveten och sinnen blir orena och osunda

För alla de sin tro på Gud försäkrar och bekänner
men deras handlingar förnekar att de honom känner

Oförbätterligt, avskyvärt är deras sätt att vara
odugliga är de till att någon god gärning klara 
 (Titus 1)  

Brevet till Filemon  

Nåden som Gud åt oss människor ger
innebär att vi med nya ögon ser

Onesimos på flykt sig begav  
när han hos Filemon var slav 

Paulus vill att Filemon sig lär
att Onesimos är en broder kär  

Hälsning

Från Paulus, som för Jesu Kristi skull som  fånge sitter,och från Thimotheos
till vår vän Filemon, vår syster Apfia och vår medkämpe Archippos
till församlingen som i ditt hus sina samlingar har
Nåd och frid från Herren Jesus Kristus och från Gud vår far

Tack till Gud

Jag tackar alltid min Gud, när jag tänker på dig och mina böner ber
Jag har ju hört om din tro och om den kärlek du till de heliga ger

Jag ber om att din tro ska leda till att de ska se vad som är av vikt
och att de om allt det goda som skänkts dem genom Kristus ska få insikt

Din kärlek har varit till stor glädje och till tröst för mig
min broder de heliga är vid gott mod tack vare dig

Vädjan för slaven Onesimos

Även om jag i Kristus har full frihet att föreskriva dig vad du bör göra
vill jag, en åldrad Paulus, med tanke på din kärlek, vädja att på mig höra
Filemon, nu när jag för Kristi Jesu skull en fånge också är
vädjar jag för Onesimos, mitt barn, som jag fött i fångenskap här

Honom som du förut ingen nytta av har haft
är nu för både dig och mig en resurs, en kraft
När jag sänder honom åter till Dig
är det som han vore ett barn till mig
Jag hade helst, för att han skulle vara en hjälp för mig, ha honom kvar
när jag nu för evangeliums skull sitter här i fängsligt förvar
Men utan ditt samtycke vill jag ingenting göra
det goda du gör ska du inte av tvång fullgöra
Kanske fick du vara utan honom en tid
just för att få honom tillbaka för alltid
inte längre som en slav utan något mer
att du nu honom som älskad broder ser
Det är han i allra högsta grad för mig 
hur mycket mer ska han ej vara för dig
 
Om du betrakar mig som en vän, ta då emot honom som det vore jag 
Har han vållat dig skada, sätt det på min räkning, ha med honom fördrag
Jag ska betala, skriver jag med egen hand här
och jag vill då inte säga att du själv skyldig är
Min broder låt mig av dig, som medkristen, nytta få
gör så att jag lättad och glad nu kan stå
Jag skriver här i förtröstan på att du kommer att på mig höra
och att du ännu mer än jag ber dig om kommer att för mig göra

Meddelanden och slutönskan

En sak till min broder ordna ett rum där jag kan få bo
som svar på bön, kommer ni snart att se mig det är min tro
Epafras som också för Kristi skull är min medfånge till dig sin hälsning frambär
detsamma gör Markus, Aristarchos, Demas, Lukas mina medarbetare här
Slutligen nåd och kraft över anden er
önskar jag att Herren Jesus Kristus ger
 (Filemon 1)
 

| Svar

Senaste kommentarer

20.05 | 08:57

Väldigt fina dikter Bengt, de har verkligen hjälpt mig genom allt, önskar jag kunde ge tillbaks på samma sätt, men kan tipsa om https://www.arken.se/

01.02 | 18:44

Varifrån kom vattnet till syndafloden? Svara inte att det regnade 150 dygn eftersom allt vatten till regnet kommer från havet,och regnet höjer inte havsnivån

17.02 | 19:49

Jag har så svårt att förstå alla mycket detaljerade beskrivningar om de olika offer som ska ges för botgöring. Tacksam för någon kommentar.

04.09 | 18:31

Det var väldigt intressant att läsa dina dikter. Du har en speciell ådra, så var rädd om den!! Siv